Αρ. πρωτ.     995

Αθήνα, 27/12/2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 

Προς

Όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ,

ενόψει  της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2019

Εγκύκλιος αρ. 3 / 2018

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ

ΣΤΙΣ 9-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

          Αγαπητοί Συνάδελφοι, σάς ευχόμεθα Χρόνια Πολλά και ο Καινούριος Χρόνος 2019 να είναι ευτυχισμένος και ελπιδοφόρος για τις πολύτεκνες οικογένειες της Πατρίδος μας. 

-Α-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη Συνεδρίασή του στις 15/12/2018, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ να πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2019, ημέρες Σάββατο με ώρα ενάρξεως την 9.30 π.μ. και Κυριακή με ώρα ενάρξεως την 10.30 π.μ., με τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση που επισυνάπτεται στην παρούσα: (Σχετ. 1).

-Ι-

Γενικά

            Για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων της ΑΣΠΕ, την εκπροσώπηση των Σωματείων σ’ αυτή και τον αριθμό των αντιπροσώπων κάθε Σωματείου, τις ψήφους που δικαιούται κάθε Σωματείο και τις συνέπειες της μη εκπροσωπήσεως κάποιου Σωματείου σε δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις, πραγματεύεται το ισχύον άρθρο 29 του καταστατικού της ΑΣΠΕ, το οποίο και σάς  παραθέτουμε παρακάτω για πληρέστερη ενημέρωση και συμμόρφωσή σας προς τις διατάξεις του:

Άρθρο 29

1.         Τη Γενική Συνέλευση συγκροτούν αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών της ΑΣΠΕ, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων τους ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, εφ’ όσον αυτό έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γεν. Συνέλευση γι’ αυτό το θέμα και μόνο για τη χρονική διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.            

2.         Τα Σωματεία – μέλη εκπροσωπούνται με τον εξής αριθμό αντιπροσώπων:

α) Όσα Σωματεία έχουν    1  ψήφο εκπροσωπούνται  με 1 αντιπρόσωπο

β)    "                  "                    2   έως    10 ψήφους με  1 έως  2 αντιπροσώπους

γ)    "                  "                   11  έως    30 ψήφους με  1 έως  3 αντιπροσώπους

δ)    "                  "                   31  έως    50 ψήφους με  1 έως  4 αντιπροσώπους

ε)    "                   "                   51  έως    70 ψήφους με  1 έως  5 αντιπροσώπους

στ)  "                  "                  άνω των 70 ψήφων από 1 έως  6 αντιπροσώπους

3.         Κάθε Σωματείο διαθέτει αριθμό ψήφων  ανάλογο με τον αριθμό των εκάστοτε εγγεγραμμένων μελών στη δύναμη κάθε Συλλόγου από το μητρώο της ΑΣΠΕ, που έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΑΣΠΕ και αναλογεί μία ψήφος ανά 200 μέλη, εάν δε το σύνολο υπερβαίνει το ήμισυ (δηλ. είναι 101) τότε η ψήφος λογίζεται ολόκληρη.

4.         Εάν το Σωματείο αντιπροσωπεύεται με 1 αντιπρόσωπο αυτός κάνει χρήση όλων των ψήφων, εάν με περισσότερους ο καθένας αντιπρόσωπος έχει τις ψήφους που αναλογούν δια της διαιρέσεως του συνόλου των ψήφων του Σωματείου με τον αριθμό των αντιπροσώπων και εάν προκύπτει διαφορά αυτή κανονίζεται μεταξύ τους, σε περίπτωση δε  διαφωνίας με κλήρωση μεταξύ τους.

            Των ψήφων μπορεί να κάνει χρήση και ένας αντιπρόσωπος ή και περισσότεροι, εφ’ όσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους άλλους αντιπροσώπους.

5.         Σωματείο που δεν εκπροσωπήθηκε με αντιπροσώπους ή αντιπρόσωπο σε δύο συνεχείς Γεν. Συνελεύσεις παύει αυτομάτως να αποτελεί μέλος της ΑΣΠΕ και αίρεται η αναγνώριση αυτού από την ΑΣΠΕ.

-ΙΙ-

Προϋποθέσεις και περιορισμοί συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

            Κάθε Σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΣΠΕ, για τη νόμιμη και έγκυρη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τηρήσει απαρεγκλίτως τα παρακάτω:

- α -

            Σωματείο που έχει λήξει η θητεία της Διοικήσεώς του, δεν μπορεί  και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

- β -

            Σωματείο που έχει διορισμένη προσωρινή Διοίκηση από το Πρωτοδικείο ή έχουν ακυρωθεί οι εκλογές του, δεν μπορεί και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

- γ -

            Κάθε Σωματείο υποχρεούται να έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα στην ΑΣΠΕ, για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων του στη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέχρι και την 5η  Φεβρουαρίου 2019, αλλιώς αποκλείεται και δεν δικαιούται συμμετοχής.     (άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού).

            Επί του προκειμένου η παρ. Ι του άρθρου 26 του Καταστατικού της ΑΣΠΕ, ορίζει:

«Όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών πρέπει να έχουν κατατεθεί στην ΑΣΠΕ τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού».

-δ-

            Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων πρέπει να έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και να σημειούται παραπλεύρως του ονοματεπώνυμου του αντιπροσώπου, ο αριθμός μητρώου της ΑΣΠΕ.

- ε -

Έγγραφα  που έχουν αποσταλεί στην ΑΣΠΕ για προηγούμενες Γενικές  Συνελεύσεις δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

-στ -

            Κανένα Σωματείο δεν δικαιούται να διορίζει αντιπροσώπους περισσότερους από όσους δικαιούται, γιατί οι επιπλέον θα αποκλεισθούν.

-ζ -

            Διάταξη καταστατικού Σωματείου που ορίζει ότι οι αντιπρόσωποι για την ΑΣΠΕ εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν ισχύει, γιατί εδώ έχει εφαρμογή μόνον το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

-η -

Κάθε Σύλλογος μέχρι τέλος του έτους 2018 οφείλει να έχει τακτοποιήσει τη συνδρομή του προς την ΑΣΠΕ, και σε κάθε περίπτωση πρέπει το αργότερο  μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2019 να έχει εξοφλήσει όλες τις συνδρομές του προς την ΑΣΠΕ, αλλιώς αποκλείεται (άρθρο 28 παρ. 2 του καταστατικού).

-θ-

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για:

·       Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

·       Την Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

·       Το Γενικό Συμβούλιο και

·       Την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και της 5/2/2019, αλλιώς αποκλείονται (άρθρο 28 παρ. 1 του καταστατικού).

-ι-

Υποψηφιότητες από Σωματεία  που δεν θα είναι οικονομικώς τακτοποιημένα αποκλείονται.

Επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγμα αιτήσεως υποψηφιοτήτων (Σχετ. 2).

-ΙΙΙ-

Τρόπος εκλογής αντιπροσώπων των Σωματείων  

            Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 29 του καταστατικού της ΑΣΠΕ, οι αντιπρόσωποι των Σωματείων πολυτέκνων στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΣΠΕ, εκλέγονται με δύο τρόπους:

α.        Απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ή

β.         Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατόπιν όμως εξουσιοδοτήσεώς του από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου να εκλέγει αυτό τους αντιπροσώπους στην ΑΣΠΕ, σε όλη τη διάρκεια της θητείας του.

-α-

Εκλογή αντιπροσώπων απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

            Στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες οι Σύλλογοι πολυτέκνων εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στην ΑΣΠΕ, απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους, θα πρέπει ν’ αποστείλουν στην ΑΣΠΕ, μέσα στην ταχθείσα παραπάνω προθεσμία:

α.        Φωτοτυπικό αντίγραφο  του πρακτικού εκλογής των αντιπροσώπων της Γενικής Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, με τη σφραγίδα του Συλλόγου και

β.         Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το πληρεξούσιο του υποδείγματος  Νο 1,  που σας επισυνάπτουμε στην παρούσα.

-β-

Εκλογή αντιπροσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς του από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

            Στις περιπτώσεις εκείνες, που οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν όμως εξουσιοδοτήσεώς  του από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου να εκλέγει αυτό τους αντιπροσώπους σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, τότε θα πρέπει ν’ αποστείλουν στην ΑΣΠΕ, μέσα στην ταχθείσα παραπάνω προθεσμία:

α.        Φωτοτυπικό αντίγραφο της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή από το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα, με τη σφραγίδα του Συλλόγου.

β.         Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα και με τη σφραγίδα του Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει τους αντιπροσώπους για τη Γενική  Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

γ.         Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα και με τη σφραγίδα του Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γενική  Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

δ.         Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο του υποδείγματος Νο 2, που σας επισυνάπτουμε στην παρούσα.

-IV-

Τρόπος αποστολής των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών

για τη συμμετοχή των Συλλόγων στην Τακτική Γενική Συνέλευση

            Παρακαλούνται οι Σύλλογοι Πολυτέκνων  - μέλη της ΑΣΠΕ, που έχουν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, όπως τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που θα αποστείλουν στην ΑΣΠΕ, να τα τοποθετήσουν σε χωριστό φάκελο, αναγράφοντας εξωτερικώς του φακέλου την ένδειξη: «Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση» προς αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος.

-V-

Ψηφοφορία

            Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί στην αίθουσα της ΑΣΠΕ, (πλ. Ελευθερίας 22, 1ος όροφος) στις 10 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και με ώρα ενάρξεως την 10.30 π.μ. και ώρα λήξεως την 12.00 της αυτής.

-Β-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016

1.         Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη ίδια Συνεδρίασή του στις 15/12/2018, αποφάσισε όπως οι συνδρομές των Σωματείων προς την ΑΣΠΕ, για το  έτος 2019, θα υπολογισθούν και θα καταβληθούν με βάση τον αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών κάθε Σωματείου, πολλαπλασιαζομένου του αριθμού των μελών επί 2 ευρώ, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

2.         Εξυπακούεται πως η προμήθεια εκ μέρους των Σωματείων των ενσήμων για το έτος 2019, θα γίνεται μόνο με την αντικαταβολή του αντίστοιχου ποσού.

3.         Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Εγκύκλιο κατάσταση που δείχνει το συνολικό αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών σας, που είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη του Συλλόγου σας.  (Σχετ. 3).

-Γ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

      Εντός των ημερών θα σας αποσταλεί ο Οικονομικός απολογισμός του έτους 2018 και ο Προϋπολογισμός του έτους 2019, προκειμένου να λάβετε γνώση.

Επισυνάπτονται:

1.     Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως (Σχετ.1).

2.     Υπόδειγμα Νο 1.

3.     Υπόδειγμα Νο 2 .

      4.     Αίτηση Υποψηφιοτήτων (Σχετ. 2).  

5.     Κατάσταση Σωματείων – Μελών της ΑΣΠΕ, που δείχνει τον αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών που είναι μέλη κάθε Συλλόγου (Σχετ. 3).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

        Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας                         Ο Διευθυντής

 

        Βασίλειος Θεοτοκάτος           Εμμανουήλ Χρυσόγελος              Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα