ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 9

Αθήνα, 3/1/2018

                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ  

Προς

Όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

ενόψει της Γενικής Συνέλευσης 

της 10ης  Φεβρουαρίου 2018

Εγκύκλιος αρ. 1/ 2018

ΘΕΜΑ: Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ στις 10 Φεβρουαρίου 2018

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΣΤΙΣ 10/2/2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας ευχόμεθα «Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά» και ο καινούριος χρόνος 2018 να είναι ελπιδοφόρος για όλους μας.

            Σάς ενημερώνουμε με την παρούσα Εγκύκλιο για το προκείμενο θέμα και παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε λεπτομερώς και ενεργήσετε αναλόγως προς αποφυγή παρερμηνειών.

(1)

α.        Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, κατά τη Συνεδρίασή του στις 16/12/2017, αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Συλλόγων Πολυτέκνων - Μελών της ΑΣΠΕ για την 10η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.30 στην έδρα της ΑΣΠΕ (πλ. Ελευθερίας 22, 1ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα όσα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη  στην παρούσα Εγκύκλιο πρόσκληση (Σχετικό 1).

β.         Παρακαλούμε να αποστείλετε έγκαιρα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ, προς αποφυγή οποιωνδήποτε προβλημάτων.

γ.         Συγκεκριμένα κάθε Σωματείο, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΑΣΠΕ, για την έγκυρη και νόμιμη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα:

- Ι -

            Σωματείο που έχει λήξει η θητεία της Διοικήσεώς του δεν μπορεί  και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

- ΙΙ -

            Σωματείο που έχει διορισμένη προσωρινή Διοίκηση από το Πρωτοδικείο ή έχουν ακυρωθεί οι εκλογές του δεν μπορεί και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

- ΙΙΙ -

Σωματείο που δεν θα έχει καταβάλλει προς την ΑΣΠΕ, μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2018, την ελάχιστη συνδρομή του για το έτος 2017, αποκλείεται από τη Γενική Συνέλευση, βάσει της παρ. 2  του άρθρου 24 του Καταστατικού της.

-IV  -

            Κάθε Σωματείο υποχρεούται να έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα στην ΑΣΠΕ, για την συμμετοχή των αντιπροσώπων του στην συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέχρι και της 6 Φεβρουαρίου 2018, διαφορετικά αποκλείεται και δεν δικαιούται συμμετοχής, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 26 του Καταστατικού της ΑΣΠΕ.

- V -

            Τα έγγραφα που υποχρεούται να καταθέσει κάθε Σωματείο για να έχει νόμιμη εκπροσώπηση και να δικαιούται συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

-α-

            Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει απ' ευθείας με εκλογή από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου:

1.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής  Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως (σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του Σωματείου) από το οποίο να προκύπτει πως η εκλογή των αντιπροσώπων για την ΑΣΠΕ έχει γίνει απευθείας από τη Γενική Συνέλευση.

2.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο που επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Νο 1).

-β-

            Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:

1.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής  Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως (σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του Σωματείου) από το οποίο να φαίνεται η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

2.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής  Συνελεύσεως, (σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα), από το οποίο να προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει τους αντιπροσώπους για τη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

3.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, (σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα), από το οποίο να προκύπτει η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

4.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο που επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Νο 2).

- VI -

            Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και να σημειώνεται  παραπλεύρως του ονοματεπώνυμου του αντιπροσώπου και ο αριθμός μητρώου της ΑΣΠΕ, καθώς επίσης και ο αριθμός μητρώου του Συλλόγου.

-  VII -

Έγγραφα  που έχουν σταλεί για προηγούμενες Γενικές  Συνελεύσεις δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

-   VIII -

            Διάταξη καταστατικού Σωματείου που ορίζει ότι οι αντιπρόσωποι για την ΑΣΠΕ εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν ισχύει, γιατί εδώ έχει εφαρμογή μόνον το καταστατικό της ΑΣΠΕ και ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρούσα.

(2)

Υποψηφιότητες για το Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως και της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής  

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι της 6ης             Φεβρουαρίου 2018, διαφορετικά αποκλείονται (άρθρο 26 παρ. 6 του Καταστατικού).

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αιτήσεως υποψηφιοτήτων (Σχετικό 2).

 (3)

Συνέπειες Σωματείων που δεν εκπροσωπήθηκαν σε δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις της ΑΣΠΕ

            Εν όψει της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης της ΑΣΠΕ στις 10 Φεβρουαρίου 2018, σας επισημαίνουμε την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του Καταστατικού της ΑΣΠΕ, που ορίζει ρητά:

«Σωματείο που δεν εκπροσωπήθηκε με αντιπροσώπους ή αντιπρόσωπο σε δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις παύει αυτομάτως να αποτελεί μέλος της ΑΣΠΕ και αίρεται η αναγνώριση αυτού από την ΑΣΠΕ».

(4)

Τρόπος αποστολής των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών

            Παρακαλείσθε όπως, τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση, να τα αποστείλετε στην ΑΣΠΕ σε χωριστό φάκελο, αναγράφοντας εξαιρετικώς του φακέλου «Νομιμοποιητικά έγγραφα Γενικής Συνελεύσεως της 10/2/2018» και όχι μαζί με ενδεχόμενη άλλη αλληλογραφία.

(5)

Οικονομικός Απολογισμός της ΑΣΠΕ έτους 2017 και

Προϋπολογισμός του έτους 2018.

Επισυνάπτεται στην παρούσα Εγκύκλιο ο Οικονομικός Απολογισμός της ΑΣΠΕ τους έτους 2017 και ο Προϋπολογισμός του έτους 2018, προκειμένου να λάβετε γνώση.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για Καλή και Ελπιδοφόρα Νέα Χρονιά για τις οικογένειές μας.

Για την ΑΣΠΕ

        Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας                      Ο Διευθυντής

 Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος          Χαράλαμπος Παύλος

Επισυνάπτονται:

  1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης (Σχετικό 1)
  2. Υπόδειγμα Νο 1
  3. Υπόδειγμα Νο 2
  4. Αίτηση Υποψηφιοτήτων (Σχετικό 2)
  5. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017 (Σχετικό 3)
  6. Προϋπολογισμός  έτους 2018(Σχετικό 4)

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχετικό 1

                                                                                                            Αθήνα, 3/1/2018

Προς

Όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

ενόψει  της Γενικής Συνέλευσης της ΑΣΠΕ

στις 10 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΠΕ

Σύμφωνα με την, από 16/12/2017, απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ,

κ α λ ε ί σ θ ε,

στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ που θα γίνει στην Αθήνα και στην αίθουσά της, (Πλατεία Ελευθερίας 22 – 1ος όροφος), στις  10 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α.        Εκλογή Προεδρείου (Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γραμματέως) Γενικής Συνελεύσεως και Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

β.         Προϋπολογισμός  έτους 2018.

γ.         Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ.         Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός 2017 και διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την έγκρισή τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ,

     Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας                        Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος           Χαράλαμπος Παύλος

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                                       

  Υπόδειγμα Νο  1

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ …………………………………………………….

 

ΠΡΟΣ

Τον κ.  ………..................................................................................................................

Σάς ανακοινώνουμε ότι από τη Γενική Συνέλευση που έγινε στις ............................................, εκλεχθήκατε αντιπρόσωπος της  Οργάνωσής μας για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου 2018 και σας

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ και με εντολή εν λευκώ, να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

                                                                                                                        ............................................. 2018

 

 

  Ο Πρόεδρος                          (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                   Ο Γ. Γραμματέας

  (υπογραφή)                                                                                          (υπογραφή)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις εκείνες που ο αντιπρόσωπος της Οργάνωσης για τη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ, εκλέχθηκε απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης.

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                                  Υπόδειγμα Νο 2

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ……….....................................................................

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ. …...........................................................................................................................

            Σάς ανακοινώνουμε ότι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις .......................................... και με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας να ορίσει τον αντιπρόσωπό της στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που θα γίνει στις  10 Φεβρουαρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που πάρθηκε στη Συνεδρίασή του στις ......................................, σας διόρισε αντιπρόσωπό της Οργάνωσής μας για την παραπάνω Συνέλευση και σάς

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση  και να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, με εντολή εν λευκώ, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

……............................................ 2018

 

  Ο Πρόεδρος                         (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                     Ο Γ. Γραμματέας

  (υπογραφή)                                                                                           (υπογραφή)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που η Γενική συνέλευση της Οργάνωσης ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του αντιπροσώπου της στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

      Σχετικό  2

                                                                                 Προς

         Ανωτάτη Συνομοσπονδία

         Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)

        

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ                                   Με την παρούσα αίτησή μου

                                                                                    επιθυμώ να είμαι υποψήφιος

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………                          στη Γενική Συνέλευση της

                                                                                    ΑΣΠΕ στις 10/2/2018 για την

ΟΝΟΜΑ:………………………….                           ανάδειξή μου ως *

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………..                           ___________________________

                                                                                    ___________________________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:………………………                          ___________________________

ΟΔΟΣ:…………………………….                           Ημερομηνία ………….................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………….                                   Ο/Η Αιτών / ούσα

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:…………..

ΑΜ ΑΣΠΕ:……………………….

ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:………………..

 

* Συμπληρώνεται υποψηφιότητα π.χ.

1. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2. Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής

Πρόσφατα άρθρα