ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 1397

Αθήνα, 16/12/2016

      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ  

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

ενόψει  της Γενικής Συνέλευσης

της 28ης  Ιανουαρίου 2017

Εγκύκλιος αρ. 5 / 2016

ΘΕΜΑΤΑ:

1.         Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ στις 28 Ιανουαρίου 2017

2.       Παράταση προθεσμίας μέχρι 3 Απριλίου 2017 για τη συλλογή υπογραφών (από πολυτέκνους και μη) για την προστασία του θεσμού του γάμου και της οικογένειας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»

3.  Σύμπραξη των Συλλόγων Πολυτέκνων με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφερειών για τη διανομή τροφίμων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας».

-Α-

(1)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΣΤΙΣ 28/1/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σάς ευχόμεθα «Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά» και ο καινούριος χρόνος 2017 να είναι ελπιδοφόρος.

            Σάς ενημερώνουμε με την παρούσα εγκύκλιο για τα προκείμενα θέματα και παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε λεπτομερώς προς αποφυγή παρερμηνειών.

α.        Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ κατά τη συνεδρίασή του στις 10/12/2016 αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Συλλόγων Πολυτέκνων - Μελών της ΑΣΠΕ για την 28η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.30 στην έδρα της ΑΣΠΕ (πλ. Ελευθερίας 22, 1ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα όσα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη  στην παρούσα Εγκύκλιο πρόσκληση (Σχετικό 1).

β.         Παρακαλούμε να αποστείλετε έγκαιρα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ, προς αποφυγή οποιωνδήποτε προβλημάτων.

            Συγκεκριμένα κάθε Σωματείο, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΑΣΠΕ, για την έγκυρη και νόμιμη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα:

- Ι -

            Σωματείο που έχει λήξει η θητεία της Διοικήσεώς του δεν μπορεί  και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

- ΙΙ -

            Σωματείο που έχει διορισμένη προσωρινή Διοίκηση από το Πρωτοδικείο ή έχουν ακυρωθεί οι εκλογές του δεν μπορεί και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

- ΙΙΙ -

Σωματείο που δεν θα έχει καταβάλλει προς την ΑΣΠΕ, μέχρι 27 Ιανουαρίου 2017, την ελάχιστη συνδρομή του για το έτος 2016, θα αποκλεισθεί από τη Γενική Συνέλευση.

-IV  -

            Κάθε Σωματείο υποχρεούται να έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα στην ΑΣΠΕ, για την συμμετοχή των αντιπροσώπων του στην συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέχρι και της 24 Ιανουαρίου 2017, αλλιώς αποκλείεται και δεν δικαιούται συμμετοχής, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 26 του καταστατικού της ΑΣΠΕ.

- V -

            Τα έγγραφα που υποχρεούται να καταθέσει κάθε Σωματείο για να έχει νόμιμη εκπροσώπηση και να δικαιούται συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

-α-

            Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει απ' ευθείας με εκλογή από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου:

1.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής  Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως (σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του Σωματείου) από το οποίο να προκύπτει πως η εκλογή των αντιπροσώπων για την ΑΣΠΕ έχει γίνει απευθείας από τη Γενική Συνέλευση.

2.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο που επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Νο 1).

-β-

            Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:

1.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής  Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως (σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του Σωματείου) από το οποίο να φαίνεται η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

2.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής  Συνελεύσεως, (σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα), από το οποίο να προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει τους αντιπροσώπους για τη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

3.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, (σφραγισμένο και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα), από το οποίο να προκύπτει η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

4.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο που επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Νο 2).

- VI -

            Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και να σημειώνεται  παραπλεύρως του ονοματεπώνυμου του αντιπροσώπου και ο αριθμός μητρώου της ΑΣΠΕ, καθώς επίσης και ο αριθμός μητρώου του Συλλόγου.

-  VII -

Έγγραφα  που έχουν σταλεί για προηγούμενες Γενικές  Συνελεύσεις δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

-   VIII -

            Διάταξη καταστατικού Σωματείου που ορίζει ότι οι αντιπρόσωποι για την ΑΣΠΕ εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν ισχύει, γιατί εδώ έχει εφαρμογή μόνον το καταστατικό της ΑΣΠΕ και ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρούσα.

 

(2)

Υποψηφιότητες για το Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως και της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

           

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι της 24ης             Ιανουαρίου 2017, αλλιώς αποκλείονται (άρθρο 26 παρ. 6 του Καταστατικού).

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αιτήσεως υποψηφιοτήτων (Σχετικό 2).

 

(3)

Συνδρομές των Σωματείων προς την ΑΣΠΕ για το 2017

1.         Οι συνδρομές των Σωματείων προς την ΑΣΠΕ, για το  έτος 2017, θα υπολογισθούν και θα καταβληθούν με βάση τον αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών κάθε Σωματείου, πολλαπλασιαζομένου του αριθμού των μελών επί 2 ευρώ, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, όπως αυτό αποφασίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ στη Συνεδρίασή του στις 19/12/2015.

2.         Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Εγκύκλιο κατάσταση που δείχνει το συνολικό αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών σας, που είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη του Συλλόγου σας, όπως ο αριθμός αυτός προκύπτει από το αρχείο της ΑΣΠΕ, με ενημέρωση μέχρι 15/12/2016.

3.         Εξυπακούεται πως η προμήθεια εκ μέρους των Σωματείων των ενσήμων για το έτος 2017, θα γίνεται μόνο με την αντικαταβολή του αντίστοιχου ποσού.

(4)

Συνέπειες Σωματείων που δεν εκπροσωπήθηκαν σε δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις της ΑΣΠΕ

            Εν όψει της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης της ΑΣΠΕ, σάς επισημαίνουμε την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του καταστατικού της ΑΣΠΕ, με βάση την οποία:

«Σωματείο που δεν εκπροσωπήθηκε με αντιπροσώπους ή αντιπρόσωπο σε δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις παύει αυτομάτως να αποτελεί μέλος της ΑΣΠΕ και αίρεται η αναγνώριση αυτού από την ΑΣΠΕ».

-Β-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 3/4/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ»

1.         Εν συνεχεία της υπ’ αριθμ. 1/13-4-2016 Εγκυκλίου και της υπ’ αριθμ. 729/5-7-2016 επιστολής της ΑΣΠΕ, προς όλες τις Οργανώσεις Πολυτέκνων – Μέλη της και της υπ’ αριθμ. 1089/23-9-2016 επιστολής της προς όλους τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανώσεων Πολυτέκνων – Μελών της, σάς ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι 3/4/2017, για τη συλλογή υπογραφών για την προστασία του θεσμού του γάμου και της οικογένειας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»

2.         Επί του προκειμένου, το Γεν. Συμβούλιο της ΑΣΠΕ στη Συνεδρίασή του στις 4 Ιουνίου 2016, εκτός των άλλων, ασχολήθηκε και με το θέμα της συλλογής υπογραφών και αποφάσισε ομόφωνα όπως κάθε Σύλλογος να συγκεντρώσει ως ελάχιστο αριθμό υπογραφών τουλάχιστον τα 2/10 των εγγεγραμμένων μελών του και κάθε μέλος του Γεν. Συμβουλίου να έχει συγκεντρώσει μέχρι 10 Ιουλίου 2016 προσωπικώς τουλάχιστον 60  υπογραφές.

3.         Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι όπως αναφέρθηκε δόθηκε παράταση για τη συλλογή υπογραφών μέχρι 3/4/2017, παρακαλούνται, για μία ακόμη φορά, όλοι οι Σύλλογοι Πολυτέκνων που είναι μέλη της ΑΣΠΕ να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειες τους για τη συλλογή όσο το δυνατόν  μεγαλυτέρου αριθμού υπογραφών για το θέμα αυτό, το οποίο η ΑΣΠΕ θεωρεί μείζονος σημασίας.

4.         Επί τούτοις επισημαίνεται ότι ορισμένοι Σύλλογοι πολυτέκνων, ευτυχώς λίγοι, επέδειξαν παντελή αδιαφορία για συλλογή υπογραφών και μέχρι σήμερα δεν απέστειλαν καμία υπογραφή, ενώ άλλοι Σύλλογοι Πολυτέκνων απέστειλαν πολύ μικρό αριθμό υπογραφών σε σύγκριση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών τους, παρά τις κατ΄ επανάληψη παραινέσεις της ΑΣΠΕ για το θέμα αυτό.

            Η ΑΣΠΕ, ως εθνικός συντονιστής, εκπροσωπώντας τη χώρα μας Πανευρωπαϊκά για το θέμα αυτό, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Πολυτέκνων – Μέλη της και με άλλους Εκκλησιαστικούς και Κοινωνικούς Φορείς (Ιεροί Ναοί και Μονές, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Ιδιώτες κ.ά.) υπερέβη κατά πολύ το ποσοστό υπογραφών που αναλογεί στην Ελλάδα, αναλογικά με τον αριθμό των Ευρωβουλευτών της ήτοι: (21χ750=15.750 υπογραφές), όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυτούμε, αλλά όλοι μαζί επιβάλλεται να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών και να συμβάλλουμε έτσι στη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού του ενός εκατομμυρίου υπογραφών Πανευρωπαϊκά.

5.         Η ΑΣΠΕ θεωρεί απαράδεκτο, Σύλλογοι Πολυτέκνων και μάλιστα με μεγάλο αριθμό μελών, να αδιαφορούν παντελώς για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως επί του προκειμένου είναι η συλλογή υπογραφών για την Προστασία του Θεσμού του γάμου και της Οικογένειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Πολιτών, εκτός και εάν πιστεύουν πως δεν είναι προς το συμφέρον των οικογενειών και της κοινωνίας γενικότερα να εξασφαλισθεί το δικαίωμα όλων των παιδιών να μεγαλώσουν με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους σε μια σταθερή οικογενειακή αγάπη και μέσα στη φροντίδα και τη θαλπωρή της παραδοσιακής οικογένειας με  «τη Μητέρα, τον Πατέρα και τα Παιδιά»!!!

            Όμως, όλοι κρινόμαστε από τα έργα μας και χαρακτηριζόμαστε από  τη συμπεριφορά μας!!!

-Γ-

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ».

1.         Ως γνωστόν, με βάση την υπ. αριθμ. 3320/89565/2015 (ΦΕΚ 1701/Β/14-8-2015) ΚΥΑ, των Αναπληρωτών Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. Δ23/οικ. 21812-1659/2016 (ΦΕΚ 1740/Β/15-6-2016) ΚΥΑ, δίνεται η δυνατότητα στους Συλλόγους Πολυτέκνων να συμπράξουν με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών για τη διανομή τροφίμων στους δικαιούχους.

2.         Κατόπιν των ανωτέρω, σάς παρακαλούμε όπως μέχρι 20 Ιανουαρίου 2017 το αργότερο, να ενημερώσετε την ΑΣΠΕ επί των κατωτέρω:

α)        Εκδήλωσε ενδιαφέρον ο Σύλλογός σας να συμμετάσχει σε        σύμπραξη  με το Δήμο ή την Περιφέρεια και σε καταφατική       περίπτωση, ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτή;

β)         Σε περίπτωση που συμμετείχατε σε σύμπραξη:

●          Πότε ο Σύλλογός σας έλαβε τρόφιμα προς διανομή για               τελευταία φορά;

●   Πόσες φορές από την ένταξή σας στη σύμπραξη παραλάβατε                τρόφιμα;

●          Τι είδους τρόφιμα παραλάβατε και σε ποιες ποσότητες;

●          Πόσες πολύτεκνες οικογένειες-μέλη του Συλλόγου σας                 παρέλαβαν τρόφιμα μέσω της σύμπραξης;

      Σάς εφιστούμε την προσοχή για την παροχή των ανωτέρω στοιχείων τα οποία κρίνονται απολύτως απαραίτητα στην ΑΣΠΕ.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για Ευλογημένα Χριστούγεννα και Ελπιδοφόρα Νέα Χρονιά για τις οικογένειές μας.

Για την ΑΣΠΕ

        Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας                      Ο Διευθυντής

 Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος          Χαράλαμπος Παύλος

Επισυνάπτονται:

1.      Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης (Σχετικό 1)

2.      Υπόδειγμα Νο 1

3.      Υπόδειγμα Νο 2

4.      Αίτηση Υποψηφιοτήτων (Σχετικό 2)

       5.      Κατάσταση με τα Μέλη των Συλλόγων Πολυτέκνων (Σχετικό 3) 

 

==========

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχετικό 1

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.                                                                                                                  Αθήνα, 15/12/2016

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

ενόψει  της Γενικής Συνέλευσης της ΑΣΠΕ

στις 28 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΠΕ

Σύμφωνα με την, από 10-12-2016, απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ,

κ α λ ε ί σ θ ε,

στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ που θα γίνει στην Αθήνα και στην αίθουσά της, (Πλατεία Ελευθερίας 22 – 1ος όροφος), στις  28 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α. Εκλογή Προεδρείου (Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γραμματέως) Γενικής Συνελεύσεως και Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

β. Προϋπολογισμός  έτους 2017.

γ. Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ. Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός και διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την έγκρισή τους

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ,

     Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας                        Ο Διευθυντής

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος          Χαράλαμπος Παύλος

=======

 

 ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

      Σχετικό  2

                                                                                 Προς

         Ανωτάτη Συνομοσπονδία

         Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)     

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ                                   Με την παρούσα αίτησή μου

                                                                                    επιθυμώ να είμαι υποψήφιος

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………                          στη Γενική Συνέλευση της

                                                                                    ΑΣΠΕ στις 28/1/2017 για την

ΟΝΟΜΑ:………………………….                           ανάδειξή μου ως *

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………..                           ___________________________

                                                                                    ___________________________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:………………………                          ___________________________

 

ΟΔΟΣ:…………………………….                           Ημερομηνία ………….................

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………….                                   Ο/Η Αιτών / ούσα

 

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:…………..

 

ΑΜ ΑΣΠΕ:……………………….

 

ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:………………..

 

 

 

 

 

* Συμπληρώνεται υποψηφιότητα π.χ.

1. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2. Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής

=======

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

           

  Υπόδειγμα Νο  1

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ …………………………………………………….

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ.  ………..................................................................................................................

 

Σάς ανακοινώνουμε ότι από τη Γενική Συνέλευση που έγινε στις ............................................, εκλεχθήκατε αντιπρόσωπος της  Οργάνωσής μας για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2017 και σάς

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ και με εντολή εν λευκώ, να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

 

                                                                                                                        ............................................. 2017

 

 

 

  Ο Πρόεδρος                          (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                   Ο Γ. Γραμματέας

  (υπογραφή)                                                                                          (υπογραφή)

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις εκείνες που ο αντιπρόσωπος της Οργάνωσης για τη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ, εκλέχθηκε απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης.

 

 ===========

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                                  Υπόδειγμα Νο 2

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ……….....................................................................

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ. …...........................................................................................................................

 

            Σάς ανακοινώνουμε ότι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις .......................................... και με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας να ορίσει τον αντιπρόσωπό της στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που θα γίνει στις  28 Ιανουαρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που πάρθηκε στη Συνεδρίασή του στις ......................................, σάς διόρισε αντιπρόσωπό της Οργάνωσής μας για την παραπάνω Συνέλευση και σάς

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση  και να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, με εντολή εν λευκώ, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

 

 

……............................................ 2017

 

 

  Ο Πρόεδρος                         (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                     Ο Γ. Γραμματέας

  (υπογραφή)                                                                                           (υπογραφή)

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που η Γενική συνέλευση της Οργάνωσης ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του αντιπροσώπου της στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

 =======

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

που δείχνει τις πολύτεκνες οικογένειες - μέλη των Συλλόγων πολυτέκνων - μελών της ΑΣΠΕ

Α/Α

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

1   

ΑΓ.ΓΕΩΡΓ.ΘΕΣ/ΚΗΣ

554 

2   

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

633 

3   

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

5.868 

4   

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

1.396 

5   

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

1.055 

6   

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

1.789 

7   

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

887 

8   

ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ

137 

9   

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

187 

10   

ΑΡΓΟΥΣ

1.142 

11   

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2.386 

12   

ΑΡΤΑΣ

2.525 

13   

ΑΣΤΑΚΟΥ

415 

14   

ΒΕΡΟΙΑΣ

2.724 

15   

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

266 

16   

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

1.268 

17   

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

612 

18   

ΔΑΦΝΗΣ

208 

19   

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

723 

20   

ΔΡΑΜΑΣ

2.335 

21   

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3.100 

22   

Ε.Ο.Π.Α.

10.285 

23   

Ε.Π.Α.

22.503 

24   

ΕΒΡΟΥ

1.526 

25   

ΕΔΕΣΣΑΣ

860 

26   

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

795 

27   

ΕΟΡΔΑΙΑΣ

1.274 

28   

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

998 

29   

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

923 

30   

ΖΑΧΑΡΩΣ

280 

31   

ΗΛΙΔΑΣ

574 

32   

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9.080 

33   

ΘΕΡΜΟΥ

459 

34   

ΘΕΣ/ΚΗΣ `ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ`

8.559 

35   

ΘΕΣ/ΚΗΣ `ΜΕΡΙΜΝΑ`

3.650 

36   

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

769 

37   

ΘΗΒΩΝ

1.150 

38   

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

594 

39   

ΙΣΤΙΑΙΑΣ

395 

40   

ΚΑΒΑΛΑΣ

2.019 

41   

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

383 

42   

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2.831 

43   

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

1.417 

44   

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.938 

45   

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

787 

46   

ΚΑΤΟΥΝΑΣ

442 

47   

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.553 

48   

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

1.090 

49   

ΚΙΛΚΙΣ

1.310 

50   

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.868 

51   

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1.856 

52   

ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ

134 

53   

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2.830 

54   

ΚΥΜΗΣ

621 

55   

ΚΩ

702 

56   

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

24 

57   

ΛΑΡΙΣΑΣ

4.179 

58   

ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

1.409 

59   

ΛΕΣΒΟΥ

1.722 

60   

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1.064 

61   

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

855 

62   

ΛΗΜΝΟΥ

295 

63   

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3.234 

64   

ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

638 

65   

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

397 

66   

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

947 

67   

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

927 

68   

ΜΟΛΑΩΝ

437 

69   

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

584 

70   

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

2.197 

71   

ΝΑΞΟΥ

1.163 

72   

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

1.235 

73   

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

991 

74   

ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ

2.624 

75   

ΠΑΜΠΕΙΡΑΙΚΗΣ

6.407 

76   

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

302 

77   

ΠΑΤΡΩΝ

8.517 

78   

ΠΕΛΛΑΣ

482 

79   

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

3.013 

80   

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1.021 

81   

ΠΥΡΓΟΥ

2.957 

82   

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3.451 

83   

ΣΑΜΟΥ

755 

84   

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

525 

85   

ΣΕΡΒΙΩΝ

414 

86   

ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

3.242 

87   

ΣΗΤΕΙΑΣ

407 

88   

ΣΠΑΡΤΗΣ

1.693 

89   

ΣΥΡΟΥ

706 

90   

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3.256 

91   

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

572 

92   

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

479 

93   

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2.597 

94   

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

237 

95   

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

589 

96   

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1.567 

97   

ΦΩΚΙΔΑΣ

453 

98   

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

4.283 

99   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1.179 

100   

ΧΑΝΙΩΝ

4.125 

101   

ΧΙΟΥ

907 

102   

ΧΩΡΑΣ

175 

     
     

Σημείωση: Ενημέρωση του πίνακα μέχρι 15/12/2016

     

Αθήνα 15/12/2016

     

Ο Δ/ντής της ΑΣΠΕ

     
     
     
     

Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα