ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. πρωτ. 1007                                                                                                                                        Αθήνα, 29/12/2015

                                                                                                                                                                                                            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

ενόψει η της Γενικής Συνέλευσης

της 6ης και 7ης Φεβρουαρίου 2016

 

 

Εγκύκλιος αρ. 6 / 2015 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ

ΣΤΙΣ 6-7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

            Αγαπητοί Συνάδελφοι, σάς ευχόμεθα Χρόνια Πολλά και ο Καινούριος Χρόνος 2016 να είναι ευτυχισμένος και ελπιδοφόρος για τις πολύτεκνες οικογένειες της Πατρίδας μας. 

 

-Α-

Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της ΑΣΠΕ

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη Συνεδρίασή του στις 19/12/2015, αποφάσισε όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ να πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2016, ημέρες Σάββατο με ώρα ενάρξεως την 9.30 π.μ. και Κυριακή με ώρα ενάρξεως την 10.30 π.μ., με τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση που επισυνάπτεται στην παρούσα:

-Ι-

Γενικά

            Για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων της ΑΣΠΕ, την εκπροσώπηση των Σωματείων σ’ αυτή, τον αριθμό των αντιπροσώπων κάθε Σωματείου, τις ψήφους που δικαιούται κάθε Σωματείο και τις συνέπειες της μη εκπροσωπήσεως κάποιου Σωματείου σε δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις, πραγματεύεται το ισχύον άρθρο 29 του καταστατικού της ΑΣΠΕ, το οποίο και σάς  παραθέτουμε παρακάτω για πληρέστερη ενημέρωσή σας:

Άρθρο 29

 

1.         Τη Γενική Συνέλευση συγκροτούν αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών της ΑΣΠΕ, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων τους ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, εφ’ όσον αυτό έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γεν. Συνέλευση γι’ αυτό το θέμα και μόνο για τη χρονική διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.       

 

2.         Τα Σωματεία – μέλη εκπροσωπούνται με τον εξής αριθμό αντιπροσώπων:

α) Όσα Σωματεία έχουν   1  ψήφο εκπροσωπούνται  με 1 αντιπρόσωπο

β)   "                  "                     2   έως    10 ψήφους με  1 έως  2 αντιπροσώπους

γ)   "                  "                     11 έως    30 ψήφους με  1 έως  3 αντιπροσώπους

δ)   "                  "                     31 έως    50 ψήφους με  1 έως  4 αντιπροσώπους

ε)   "                  "                     51 έως    70 ψήφους με  1 έως  5 αντιπροσώπους

στ)   "                "                     άνω των 70 ψήφων από 1 έως  6 αντιπροσώπους

 

3.         Κάθε Σωματείο διαθέτει αριθμό ψήφων  ανάλογο με τον αριθμό των εκάστοτε εγγεγραμμένων μελών στη δύναμη κάθε Συλλόγου από το μητρώο της ΑΣΠΕ, που έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΑΣΠΕ και αναλογεί μία ψήφος ανά 200 μέλη, εάν δε το σύνολο υπερβαίνει το ήμισυ (δηλ. είναι 101) τότε η ψήφος λογίζεται ολόκληρη.

 

4.         Εάν το Σωματείο αντιπροσωπεύεται με 1 αντιπρόσωπο αυτός κάνει χρήση όλων των ψήφων, εάν με περισσότερους ο καθένας αντιπρόσωπος έχει τις ψήφους που αναλογούν δια της διαιρέσεως του συνόλου των ψήφων του Σωματείου με τον αριθμό των αντιπροσώπων και εάν προκύπτει διαφορά αυτή κανονίζεται μεταξύ τους σε περίπτωση διαφωνίας με κλήρωση μεταξύ τους.

            Των ψήφων μπορεί να κάνει χρήση και ένας αντιπρόσωπος ή και περισσότεροι εφ’ όσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους άλλους αντιπροσώπους.

 

5.         Σωματείο που δεν εκπροσωπήθηκε με αντιπροσώπους ή αντιπρόσωπο σε δύο συνεχείς Γεν. Συνελεύσεις παύει αυτομάτως να αποτελεί μέλος της ΑΣΠΕ και αίρεται η αναγνώριση αυτού από την ΑΣΠΕ.

 

-ΙΙ-

Προϋποθέσεις και περιορισμοί συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

 

            Ειδικότερα κάθε Σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΣΠΕ, για τη νόμιμη και έγκυρη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τηρήσει τα παρακάτω:

- α -

            Σωματείο που έχει λήξει η θητεία της Διοικήσεώς του δεν μπορεί  και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

 

- β -

            Σωματείο που έχει διορισμένη προσωρινή Διοίκηση από το Πρωτοδικείο ή έχουν ακυρωθεί οι εκλογές του δεν μπορεί και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

 

- γ -

            Κάθε Σωματείο υποχρεούται να έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα στην ΑΣΠΕ, για την συμμετοχή των αντιπροσώπων του στην συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέχρι και την 2η  Φεβρουαρίου 2016, αλλιώς αποκλείεται και δεν δικαιούται συμμετοχής     (άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού).

 

-δ-

            Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων πρέπει να έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και να σημειούται παραπλεύρως του ονοματεπώνυμου του αντιπροσώπου ο αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ της πολυτεκνικής ταυτότητας- βιβλιαρίου πολυτέκνου.

- ε -

Έγγραφα  που έχουν αποσταλεί στην ΑΣΠΕ για προηγούμενες Γενικές  Συνελεύσεις δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

 

-στ -

            Κανένα Σωματείο δεν δικαιούται να διορίζει αντιπροσώπους περισσότερους από όσους δικαιούται, γιατί οι επιπλέον θα αποκλεισθούν.

 

-ζ -

            Διάταξη καταστατικού Σωματείου που ορίζει ότι οι αντιπρόσωποι για την ΑΣΠΕ εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν ισχύει, γιατί εδώ έχει εφαρμογή μόνον το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

 

-η -

Κάθε Σύλλογος μέχρι τέλος του έτους 2015 οφείλει να έχει τακτοποιήσει τη συνδρομή του προς την ΑΣΠΕ, αποστέλλοντας συγχρόνως και τον αριθμό των μελών από τα οποία εισέπραξε συνδρομές και σε κάθε περίπτωση πρέπει το αργότερο  μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2016 να έχει εξοφλήσει όλες τις συνδρομές του προς την ΑΣΠΕ, αλλιώς αποκλείεται (άρθρο 28 παρ. 2 του καταστατικού).

-θ-

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, την Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, το Γενικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και της 2/2/2016, αλλιώς αποκλείονται (άρθρο 28 παρ. 1 του καταστατικού).

 

Υποψηφιότητες από Σωματεία  που δεν θα είναι οικονομικώς τακτοποιημένα αποκλείονται.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αιτήσεως υποψηφιοτήτων.

           

-ΙΙΙ-

Τρόπος εκλογής αντιπροσώπων των Σωματείων  

 

            Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 29 του καταστατικού της ΑΣΠΕ, οι αντιπρόσωποι των Σωματείων πολυτέκνων στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΣΠΕ, εκλέγονται με δύο τρόπους:

α.        Απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ή

β.         Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατόπιν όμως εξουσιοδοτήσεώς του από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου να εκλέγει αυτό τους αντιπροσώπους στην ΑΣΠΕ, σε όλη τη διάρκεια της θητείας του.

-α-

Εκλογή αντιπροσώπων απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

            Στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες οι Σύλλογοι πολυτέκνων εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στην ΑΣΠΕ απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους, θα πρέπει ν’ αποστείλουν στην ΑΣΠΕ, μέσα στην ταχθείσα παραπάνω προθεσμία:

α.        Φωτοτυπικό αντίγραφο  του πρακτικού εκλογής των αντιπροσώπων της Γενικής Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, με τη σφραγίδα του Συλλόγου και

β.         Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το πληρεξούσιο του υποδείγματος  Νο 1,  που σας επισυνάπτουμε στην παρούσα.

 

-β-

Εκλογή αντιπροσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς του από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

 

            Στις περιπτώσεις  εκείνες που οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν όμως εξουσιοδοτήσεώς  του από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου να εκλέγει αυτό τους αντιπροσώπους σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, τότε αποστέλλονται στην ΑΣΠΕ:

α.        Φωτοτυπικό αντίγραφο της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή από το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.

β.         Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα, από το οποίο να προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει τους αντιπροσώπους για τη Γενική  Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

γ.         Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα, από το οποίο να προκύπτει η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γενική  Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

δ.         Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο του υποδείγματος Νο 2 που σας επισυνάπτουμε στην παρούσα.

-IV-

Τρόπος αποστολής των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών

για τη συμμετοχή των Συλλόγων στη Τακτική Γενική Συνέλευση

 

            Παρακαλούνται οι Σύλλογοι Πολυτέκνων  - μέλη της ΑΣΠΕ, που έχουν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, όπως τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που θα αποστείλουν στην ΑΣΠΕ για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση στις 6 και 7/2/2016, να τα τοποθετήσουν σε χωριστό φάκελο, αναγράφοντας εξωτερικώς του φακέλου την ένδειξη: «Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση» προς αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος 

-Β-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016

1.         Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη ίδια Συνεδρίασή του στις 19/12/2015, αποφάσισε όπως οι συνδρομές των Σωματείων προς την ΑΣΠΕ, για το  έτος 2016, θα υπολογισθούν και θα καταβληθούν με βάση τον αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών κάθε Σωματείου, πολλαπλασιαζομένου του αριθμού των μελών επί 2 ευρώ, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

2.         Εξυπακούεται πως η προμήθεια εκ μέρους των Σωματείων των ενσήμων για το έτος 2016, θα γίνεται μόνο με την αντικαταβολή του αντίστοιχου ποσού.

3.         Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Εγκύκλιο κατάσταση  που δείχνει το συνολικό αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών σας, που είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη του Συλλόγου σας, όπως ο αριθμός αυτός προκύπτει από το αρχείο της ΑΣΠΕ, με ενημέρωση μέχρι 31/12/2015.

-Γ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

            Σάς διαβιβάζουμε προσηρτημένως τον Οικονομικό απολογισμό του έτους 2015 και τον Προϋπολογισμό του έτους 2016, προκειμένου να λάβετε γνώση.

 

Επισυνάπτονται:

1.      Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2.      Υπόδειγμα Νο 1

3.      Υπόδειγμα Νο 2

  1. Αίτηση Υποψηφιοτήτων

5.      Κατάσταση Σωματείων – Μελών της ΑΣΠΕ, που δείχνει τον αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών που είναι μέλη κάθε Συλλόγου.

6.   Οικονομικός απολογισμός έτους 2015 και Προϋπολογισμός έτους 2016.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

        Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας                         Ο Διευθυντής 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος           Χαράλαμπος Παύλος

 

============ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 1007

Αθήνα, 29/12/2015

                                                           

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

ενόψει της Γενικής Συνέλευσης

της 6ης και 7ης Φεβρουαρίου 2016

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΠΕ

 

Κατόπιν της, από 19-12-2015,  αποφάσεως του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ,

κ α λ ε ί σ θ ε,

σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην Αθήνα και στην αίθουσα της ΑΣΠΕ, (Πλατεία Ελευθερίας 22), στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2016 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Α΄ 6-2-2016, ημέρα Σάββατο και ώρα ενάρξεως 9.30 π.μ.

  1. Εκλογή Προεδρείου (Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γραμματέα)  Γενικής Συνελεύσεως και Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Προϋπολογισμός 2016.
  3. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός έτους 2015 και διεξαγωγή ψηφοφορίας για την έγκρισή τους.

 

Β΄ 7-2-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα ενάρξεως 10.30 π.μ.

            Διεξαγωγή ψηφοφορίας για ανάδειξη νέου Γενικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΑΣΠΕ.

 

Για την ΑΣΠΕ,

        Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος            Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

 

 ================================

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ         

 

Προς

         Ανωτάτη Συνομοσπονδία

         Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)

        

  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ                                       Με  την  παρούσα αίτησή μου

                                                                                    επιθυμώ   να   είμαι   υποψήφιος

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………                          στην Τακτική Γενική Συνέλευση  της  ΑΣΠΕ  στις  6 και  7/2/2016

ΟΝΟΜΑ:………………………….                           για  την  ανάδειξή  μου  ως (1).

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………..  

                                                                                    ___________________________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:………………………                          ___________________________

                                                                                    ___________________________

ΟΔΟΣ:…………………………….                           ___________________________

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………….

                                                                                   

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:…………..

                                                                       

ΑΜ ΑΣΠΕ:……………………….

 

ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:………………..                           Ημερομηνία ……….................

                                                                                   

                                                                                    Ο/Η Αιτών / ούσα

 

* Συμπληρώνεται υποψηφιότητα π.χ.

(1) Σημείωση:

Συμπληρώνεται υποψηφιότητα αναλόγως ως κατωτέρω:

1.         Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, κ.λπ. Προεδρείου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2.         Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής

3.         Μέλος Γενικού Συμβουλίου

4.         Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

================= 

 

                                   

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                                       

                         Υπόδειγμα Νο  1

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ..........................................................................................................................................

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ.

..........................................................................................................................................

 

Σάς ανακοινώνουμε ότι από τη Γενική Συνέλευση που έγινε στις ............................................, εκλεχθήκατε αντιπρόσωπος της  Οργάνωσής μας για την  Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που θα γίνει στις 6-7 Φεβρουαρίου 2016 και σάς

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ και με εντολή εν λευκώ, να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

 

                                                                                                                        ............................................. 2016

 

 

  Ο Πρόεδρος                          (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                   Ο Γ. Γραμματέας

  (υπογραφή)                                                                                          (υπογραφή)

 

 

 

 

ΣΗΜ.: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που ο αντιπρόσωπος για τη Συνέλευση εκλέχθηκε απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης.

 

                                                                                                        ========================    

                                         ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                        

  Υπόδειγμα Νο 2

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ..........................................................................................................................................

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

            Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις .......................................... και με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας να ορίσει αυτό τον αντιπρόσωπό της στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που θα γίνει στις  6-7 Φεβρουαρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή που πάρθηκε στη Συνεδρίασή του στις ......................................, σάς διόρισε αντιπρόσωπό της Οργάνωσής μας για την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και σάς

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση  και να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, με εντολή εν λευκώ, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

 

 

……............................................ 2016

 

 

  Ο Πρόεδρος                         (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                     Ο Γ. Γραμματέας

  (υπογραφή)                                                                                           (υπογραφή)

 

  

 

ΣΗΜ.: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που η Γενική συνέλευση της οργάνωσης ανέθεσε στο Διοικητικό  Συμβούλιο την εκλογή του αντιπροσώπου της στη Συνέλευση.

Πρόσφατα άρθρα