Ακολουθούν υποδείγματα εγγράφων, όπως αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, μετεγγραφής, διαβιβαστικών εγγράφων των Συλλόγων, απογραφικού δελτίου Συλλόγου, καθώς και συμπληρωμένα υποδείγματα αιτήσεων νέων μελών.

Το έντυπο «Παροχή πληροφοριών του άρθρου 13 του Κανονισμού ΕΕ» εκτυπώνεται στο πίσω μέρος όλων των παρακάτω αιτήσεων, των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Παρακαλούμε να εκτυπώνετε τα έντυπα που χρειάζεσθε από τα παρακάτω υποδείγματα, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον δικό σας υπολογιστή. Ακόμη επειδή είναι σε μορφή excel, έχετε τη δυνατότητα να τα συμπληρώνετε με τη χρήση του υπολογιστή. Επίσης να αποφεύγετε τη φωτοαντιγραφή, διότι τα έγγραφα αλλοιώνονται.

         

  

-Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

-Αίτηση εγγραφής νέου μέλους (τα τέκνα προέρχονται από περισσότερους γάμους του πατέρα)

-Αίτηση εγγραφής νέου μέλους (τα τέκνα προέρχονται από περισσότερους γάμους της μητέρας)

-Αίτηση μεταβολής στοιχείων

-Αίτηση μετεγγραφής μέλους

-Αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

-Πληροφορίες του άρθρου 13 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/6779 (Εκτυπώνεται στο πἰσω μέρος των παραπάνω αιτήσεων)

-Κατάσταση Αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών

-Κατάσταση Αιτήσεων έκδοσης ταυτοτήτων

-Απογραφικό δελτίο Συλλόγου

-Υπόδειγμα συμπληρωμένης Αίτησης εγγραφής νέου μέλους

-Υπόδειγμα συμπληρωμένης Αίτησης εγγραφής νέου μέλους (τα τέκνα προέρχονται από περισσότερους γάμους του πατέρα)

-Υπόδειγμα συμπληρωμένης Αίτησης εγγραφής νέου μέλους (τα τέκνα προέρχονται από περισσότερους γάμους της μητέρας)

 

Πρόσφατα άρθρα