Το ΦΕΚ(48A/2014) για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔ28/2014...  ΕΔΩ

  

Το άρθρο 6 του ανωτέρω ΠΔ 28/2014, αναφέρει:

Άρθρο 6

Κριτήρια και µονάδες κατάταξης ολικά υπεράριθµων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικής µετάθεσης

1. Για την κατάταξη των ολικά υπεράριθµων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών µεταθέσεων εφαρµόζονται τα κριτήρια και η αποτίµηση τους που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), γ) και δ) της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 16 π.δ. 50/1996, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και στην παράγραφο

2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).2. Στους πίνακες υποχρεωτικών µεταθέσεων δεν κα−τατάσσονται:

α) οι εκπαιδευτικοί που εµπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 καιβ) τα στελέχη της εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

-

Ποιοι εκπαιδευτικοί είναι υποψήφιοι για υποχρεωτική μετάθεση...

Πρόσφατα άρθρα