ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012

              Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τις πολύτεκνες οικογένειες που είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των προϊόντων παρεμβάσεως της Ε.Ε. που έληγε στις 31 Μαρτίου 2012 παρατάθηκε μέχρι 30 Ιουνίου 2012. (Απόφ. 444/39751/30-3-2012 Γ. Γρ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

             Οι Σύλλογοι Πολυτέκνων οφείλουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να διαβιβάσουν τα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Περιφέρειες οι οποίες θα εξετάσουν στο 100% ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα με βάση το θεωρημένο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας, τον αριθμό των προστατευομένων και την πληρότητα ή μη των δικαιολογητικών.

             Οι Περιφέρειες θα επιστρέψουν τα δικαιολογητικά στους Συλλόγους και θα γνωρίσουν τους δικαιούχους, οπότε αυτοί θα παραλάβουν προϊόντα μέσω των Συλλόγων που ανήκουν, χωρίς οι Σύλλογοι να έχουν καμία περαιτέρω ανάμειξη στην επιλογή των δικαιούχων οικογενειών.

             Η περίοδος εκτέλεσης του ετησίου σχεδίου διανομής για το 2012 λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013.

             Σύμφωνα με το σχέδιο διανομής για το 2012, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών πόρων για την Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 21.651.199 € (Κανονισμός Επιτροπής 208/9-3-2012) και τα προϊόντα που θα διανεμηθούν αναμένεται να είναι ζυμαρικά, ρύζι, τυρί. και ελαιόλαδο.

------------------------

«Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης»

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ισχύει η ΚΥΑ 22830/5-4-11 των Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 660 / 20 Απριλίου 2011)

 

 

α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

γ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012

------------------------------------------------------------------------------

ΚΥΑ 22830/5-4-11

Άρθρο 1

Δικαιούχοι – Φορείς υλοποίησης

1. Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:

I. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα

II. Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου

III. Σύλλογοι παλιννοστούντων

IV. Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.

V. Σύλλογοι τριτέκνων

VI. Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών

VII. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κλπ

VIII. Σύλλογοι αθίγγανων

IX. Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:

1. για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά

2. για μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά το χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.

3. στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων

X. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.

4. Οι εκάστοτε προς διανομή ποσότητες τροφίμων κατανέμονται κατά κατηγορία τελικών δικαιούχων μεαπόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Τα προς διανομή τρόφιμα υπολογίζονται ανά οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών τους (γονείς και προστατευόμενα τέκνα).

6. Στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης σιτίζουν απόρους, η ποσότητα που κατανέμεται σε αυτούς είναι ανάλογη του αριθμού των απόρων που σιτίζουν.

7. Οι φορείς υλοποίησης έχουν την αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσης των τελικών δικαιούχων και διανομής των τροφίμων σε αυτούς και μόνο εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Αιτήσεις – Μητρώο δικαιούχων

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής σε οποιοδήποτε επιμέρους πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της παρούσας, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί μεταγενέστερα θεωρείται εκπρόθεσμη και οι σχετικοί φορείς αποκλείονται του προγράμματος. Προς τούτο, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών προβαίνουν εγκαίρως κάθε χρόνο στην ευρεία δημοσιοποίηση της υλοποίησης των προγραμμάτων με την ταυτόχρονη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) των αρμόδιων για την παραλαβή αιτήσεων υπηρεσιών.

2. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

I. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης του φορέα (Φ.Ε.Κ.) υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής από το οποίο να προκύπτει: α) η καταστατική έδρα, β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπούν το φορέα υλοποίησης, καθώς και γ) βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Παράλληλα, από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει η φιλανθρωπική δραστηριότητα του φορέα και ειδικότερα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος (διάθεση τροφίμων, παράθεση συσσιτίων). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καταστατικό, απαιτείται η υπάρχουσα πράξη ίδρυσης του φορέα.

II. Επίσημο έγγραφο από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα υλοποίησης για τον καθορισμό του υπεύθυνου (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., στοιχεία επικοινωνίας) για την παραλαβή και τη διανομή των προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους.

III. Άδεια λειτουργίας από όπου να προκύπτει η δυναμικότητα ή η δυνατότητα φιλοξενίας – περίθαλψης απόρων στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης είναι γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κλπ

IV. Κανονισμός λειτουργίας ή άλλο κατάλληλο επίσημο έγγραφο στην περίπτωση των συσσιτίων από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη κατάλληλων χώρων σίτισης αλλά και ο αριθμός των σιτιζομένων ατόμων

V. Ονομαστική κατάσταση των τελικών δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (όπως το υπόδειγμα 2).

Στην έντυπη κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει θεώρηση από αρμόδια δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης

VI. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:

1. όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην κατάσταση του υποδείγματος 2 είναι ακριβή, αληθή και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση επιλεξιμότητας.

2. όλα τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά απορίας των τελικών δικαιούχων τους βρίσκονται στα αρχεία του φορέα

3. αποδέχονται κάθε έλεγχο, που προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία

4. τηρούν λογιστικά βιβλία για τις σχετικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις φορέων που δεν προβλέπεται εκ του νόμου η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων εφαρμόζεται χωριστή λογιστική για την υλοποίηση του προγράμματος

5. τηρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και είναι ενήμεροι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά που φυλάσσονται στο αρχείο του φορέα υλοποίησης, συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής και διαβιβάζονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας, οι οποίες μετά τον έλεγχο αυτών στο 100 %, προβαίνουν στην κατάρτιση της κατάστασης των επιλέξιμων φορέων υλοποίησης και επιστρέφουν τα δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων στους φορείς για τη συνέχιση τήρησης αυτών στο αρχείο τους.

3. Στο αρχείο του φορέα υλοποίησης τηρούνται υποχρεωτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται κάθε έτος υλοποίησης του προγράμματος δωρεάν διανομής, κατά τελικό δικαιούχο και κατά περίπτωση:

I.  Αίτηση του τελικού δικαιούχου για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα

II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα Υλοποίησης

III. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου

IV. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)

V. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο, στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στις κατηγορίες ΙΧ.1 και ΙΧ.2 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης

VI. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα

VII. Έγγραφα από Κρατικούς ΦορείςΥγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

4. Οι φορείς υλοποίησης οφείλουν να συντάσσουν, καταστάσεις με τα στοιχεία των τελικών δικαιούχων που παρέλαβαν τα τρόφιμα μέσω των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής (ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής, παραληφθείσα ποσότητα και υπογραφή). Τις εν λόγω καταστάσεις αποστέλλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Δ/νση του άρ.2, παρ. 1 της παρούσας, το αργότερο εντός μηνός από το πέρας της διανομής και όπως ορίζουν οι εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής των προγραμμάτων.

5. Οι φορείς υλοποίησης που λειτουργούν συσσίτια σε απόρους υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους όσα από τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα από τους τελικούς δικαιούχους. Υποχρεούνται να τηρούν βιβλία αποθήκης και παρακολούθησης της κατανάλωσης του προϊόντος που κάθε φορά διανέμεται. Ενημερώνουν δε ανά τρίμηνο τις αρμόδιες Δ/νσεις του άρ.2, παρ. 1 της παρούσας, για την εξέλιξη της διανομής των προϊόντων, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιείται σε μακρύ χρονικό διάστημα, και έως την ολοκλήρωση αυτής, δεδομένου ότι οι τελικοί δικαιούχοι δε λαμβάνουν τα προϊόντα σε μορφή πακέτων.

6. Οι κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας, ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής των τελικών δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραμμα, προτού υποβάλλουν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις λίστες των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Η αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο δικαιούχων ανά φορέα υλοποίησης, το οποίο διαβιβάζεται σε αυτήν από τους ίδιους τους φορείς υλοποίησης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ηλεκτρονική αποστολή των αρχείων είναι υποχρεωτική για το διασταυρωτικό έλεγχο των υποβληθέντων καταστάσεων. Το μητρώο δικαιούχων διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.− Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Παρέμβασης το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

Άρθρο 3

Έλεγχοι – Κυρώσεις

1. Οι αρμόδιες Δ/νσεις του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας διεξάγουν κάθε έτος τους παρακάτω τακτικούς διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στους φορείς, υλοποίησης ενώ δύνανται να διεξάγουν και έκτακτους ελέγχους.

2. Οι τακτικοί διοικητικοί έλεγχοι αφορούν στο 100 % των αιτήσεων συμμετοχής των φορέων στα προγράμματα και αφορούν στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της επιλεξιμότητας του φορέα υλοποίησης καθώς και των τελικών δικαιούχων βάσει των κριτηρίων της παρούσας.

3. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε όλους τους φορείς υλοποίησης που σιτίζουν απόρους προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σίτισης, η δυναμικότητα των σιτιζόμενων άπορων αλλά και η πραγματική τους φιλανθρωπική δραστηριότητα. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται πριν από την υποβολή των τελικών δικαιούχων στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

4. Τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων σε όλους του φορείς υλοποίησης για την επίβλεψη και επιβεβαίωση της εφαρμογής των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής όπως ορίζεται στις εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής.

5. Έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να διεξαχθούν οποιαδήποτε στιγμή τόσο από τις Δ/νσεις της Περιφέρειας όσο και από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ειδικότερα στην περίπτωση καταγγελιών ή ενδείξεων περί μη συμμόρφωσης ενός φορέα υλοποίησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

6. Μετά από κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (Δ/νση ΠΑΠ−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ) και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών ή παραλείψεων στην αίτηση του φορέα υλοποίησης, η αρμόδια υπηρεσία του άρ.2 παρ. 1 της παρούσας μεριμνά είτε α) για τη διόρθωση των στοιχείων του φορέα εάν τα λάθη ή οι παραλείψεις κριθούν αμελητέες είτε β) στην περίπτωση σοβαρής παραπλάνησης προχωρούν στον αποκλεισμό του εν λόγω φορέα υλοποίησης από το μητρώο και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. − Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Παρέμβασης.

7. Το Υπόδειγμα 3 της παρούσας διαβιβάζεται από κάθε Δ/νση του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας στην αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί με την κατάσταση των τελικών δικαιούχων των φορέων υλοποίησης, ενώ το Υπόδειγμα 4 τηρείται στις Δ/νσεις των Περιφερειών και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Δ/νση ΠΑΠ−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί.

Άρθρο 4

Παράρτημα Υποδειγμάτων

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση παράρτημα υποδειγμάτων το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 5

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με απόφασή του να καθορίζει τις ειδικότερες τεχνικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθώς και να τροποποιεί το συνημμένο παράρτημα.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αρ. 40946/23−03−2005 (ΦΕΚ Β΄ 448) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  για δωρεάν διανομή τροφίμων
     
Για να δικαιούνται της δωρεάν διανομής τροφίμων οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει το ετήσιο εισόδημά τους να μην ξεπερνά αθροιστικά συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται ως ακολούθως :
 

έως το 2010

από το 2011

ποσοστιαία μεταβολή

μεταβολή σε € 

·         Ανδρόγυνο χωρίς ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα  ..……1950015600-20,00%-3900
·         Ανδρόγυνο με ένα ανήλικα ή προστατευόμενο τέκνο ……... 2250019200-14,67%-2700
·         Ανδρόγυνο με δύο ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα ……..    2550022800-10,59%-900
·         Ανδρόγυνο με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα …….       2850027600-3,16%900
·         Ανδρόγυνο με τέσσερα ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα …   31500324002,86%1800
·         Για κάθε ένα επί πλέον των 4 τέκνων ……………………….       3000480060,00%1800
·         Εάν υπάρχει άτομο με ανίατο ή δυσίατο νόσημα προσθέτουμε  75006000-20,00%-1500
·         Για οικογένειες χωρίς ιδιόκτητο σπίτι προσθέτουμε άλλα       60004800-20,00%-1200
     
        Με τον όρο προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση.
        Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

 

 


Τι ίσχυε μέχρι και το 2010 

Στα πλαίσια του Προγράμματος για το έτος 2010 διανεμήθηκαν 6.108 τόνοι μακαρονιών, 3.490 τόνοι ρυζιού  και 0(μηδέν) τόνοι τυρί Π.Ο.Π. σε περίπου 800 φορείς υλοποίησης και από εκεί σε περίπου 285.000 άτομα και 117.000 πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

  

ΚΥΑ 40946/23-3-05 των Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 448 / 7 Απριλίου 2005)

…………….

Άρθρο 1

Δικαιούχοι – Φορείς υλοποίησης  

1.     Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

       Ως άπορα, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα, θεωρούνται ως άπορα, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

.…………….  

Άρθρο 2  

Αιτήσεις – Κατανομή – Μητρώο δικαιούχων. 

…………….  

2.     Στο αρχείο του φορέα υλοποίησης υποχρεωτικά τηρούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τελικό δικαιούχο.

α)   Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

β)   Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.

γ)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ)   Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγουμένου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

ε)   Έγγραφα από κρατικούς φορείς υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη βαρύτητά του (βαρύ, δισίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που ο πάσχων εντάσσεται στην κατηγορία του Άρθρου 1, παρ.1 της παρούσης.

 ……………. »

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  για δωρεάν διανομή τροφίμων
 
Για να δικαιούνται τροφίμων οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει το ετήσιο εισόδημά τους να μην ξεπερνά αθροιστικά συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται ως ακολούθως :
 
·         Ανδρόγυνο χωρίς προστατευόμενα τέκνα  ..……………              19.500 €
·         Ανδρόγυνο με ένα προστατευόμενο τέκνο ……………..              22.500 €
·         Ανδρόγυνο με δύο προστατευόμενα τέκνα ……………..             25.500 €
·         Ανδρόγυνο με τρία προστατευόμενα τέκνα ……………..                        28.500 €
·         Ανδρόγυνο με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα …………                        31.500 €
·         Για κάθε ένα πέραν των 4 τέκνων ……………………….             3.000 €
·         Εάν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια προσθέτουμε    7.500 €
·         Για οικογένειες που δεν έχουν δικό τους σπίτι προσθέτουμε άλλα          6.000
 
Με τον όρο προστατευόμενα νοούνται τα παιδιά κάτω των 23 ετών ή φοιτητές ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πρόσφατα άρθρα