Κάντε κλικ και ακούστε...  ΕΔΩ(ΒΙΝΤΕΟ)

-

Το σ/ν... ΕΔΩ

Άρθρο 27
Καθορισµός της χορηγουµένης αποζηµίωσης
1. Όπου προβλέπεται η χορήγηση αποζηµίωσης για την εκτέλεση υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών εφαρµόζονται οι κανόνες του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος του Κανονισµού.
2. Απώλειες εσόδων λόγω εκδόσεως µειωµένων ή δωρεάν εισιτηρίων επιβατών ειδικών κατηγοριών, όπως µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και λοιποί µαθητευόµενοι λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της χορηγούµενης αποζηµιώσεως.
3. Οι προκηρύξεις των διαγωνισµών προβλέπουν τον τρόπο και τη διαδικασία υπολογισµού της ετήσιας αποζηµίωσης, τον τρόπο που διαπιστώνεται το κατ’ έτος οφειλόµενο ποσό αποζηµίωσης, ο τρόπος καταβολής στον Ανάδοχο, καθώς και ο τρόπος επιστροφής ή συµψηφισµού τυχόν υπεραντιστάθµισης

Πρόσφατα άρθρα