Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/2018

ΦΕΚ 2606/Β/4-7-2018

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα. (κάντε κλικ)

 

Η επίθεση κατά της πολύτεκνης οικογένειας συνεχίζεται από τους ΣΥΡΖΑΝΕΛ... Μόρια:

Ανήλικα τέκνα του/της υποψήφιου/-ας για κάθε ένα από τα τέκνα πενήντα (50) μονάδες (έως και τριακόσιες 300 μονάδες... όχι πάνω από 6 ανήλικα!) Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου

Υποψήφιος/α πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας... Εβδομήντα (70) μονάδες

Πρόσφατα άρθρα