Σχετικά με την εγγραφή των βρεφών και νηπίων, τέκνων πολυτέκνων στο Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ του Δήμου Ηλιούπολης, η ΑΣΠΕ απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:

 

Αρ. Πρωτ. 342

Αθήνα, 21/5/2020

                                                                        ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΠΡΟΣ

Αξιότιμο                                                                                          

Κύριο Γεώργιο Χατζηδάκη

Δήμαρχο Ηλιουπόλεως

Σοφ. Βενιζέλου 112 και Πρωτόπαππα

Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη

Αξιότιμη

Κυρία Δήμητρα Τσιόγγα

Πρόεδρο ΚΑΦΑΔΗΛ

Νικομάχου 18

Τ.Κ. 16344 Ηλιούπολη

ΘΕΜΑ: Εγγραφή των βρεφών και νηπίων, τέκνων πολυτέκνων στο Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ του Δήμου Ηλιούπολης

            Αγαπητέ/ή Κύριε Δήμαρχε και Κυρία Πρόεδρε.

1.      Τα αδιάσειστα δημογραφικά στοιχεία, μαρτυρούν ότι η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού την τελευταία 9ετία (2011-2019) οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 224.824 (θάνατοι 1.064.278 και γεννήσεις 839.454).

         Αρκεί να επισημανθεί ότι από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020, που έχουμε την τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στις 45.716, ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 28.025.

         Είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 17.691.

2 α.  Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει στις πολύτεκνες οικογένειες δικαίωμα ειδικής φροντίδα, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.

β.         Πέραν τούτου, ο Συνταγματικός νομοθέτης με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου 21 του Συντάγματος, υποχρεώνει την πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική.

γ.      Με βάση την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006:

«Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως, ενώ τα τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».

δ.      Το ΣτΕ με αποφάσεις της Ολομελείας του, έχει αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

ε.      Περαιτέρω το ίδιο Διοικητικό Δικαστήριο έχει κρίνει ότι:

«Δεν αντίκειται εις την αρχήν της ισότητας η διάκρισης υπέρ των τέκνων πολυτέκνων διότι δικαιολογείται εκ λόγων γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, τουτέστιν προς αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος το οποίο δημιουργείται στην Ελλάδα εκ της μειώσεως του αριθμού των γεννήσεων και της απειλούμενης εντεύθεν, μειώσεως του πληθυσμού της χώρας» (ΣτΕ 4062//1990, 2773/1991 κ.ά)

στ.    Η ισχύουσα επί του προκειμένου, υπ’ αριθμ. Α.Π. 3767/21-9-90 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας ορίζει :

«Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση που έχετε από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών, για την κατά προτεραιότητα, εγγραφή στη δύναμη του Σταθμού σας παιδιών πολυτέκνων οικογενειών και εκείνων που προέρχονται από γονείς που υπάγονται στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Παιδιά των παραπάνω οικογενειών θα γίνονται δεκτά καθ’ υπέρβαση της δυναμικότητας των Σταθμών και ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης».

ζ.      Οι πολύτεκνες οικογένειες, ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και συνεπεία του βεβαρημένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού , πλήττονται οικονομικά ανελέητα.

3.      Με τα παραπάνω δεδομένα, θα περίμενε κανείς, με την πρόσφατη απόφασή σας, που αναφέρεται στην εγγραφή βρεφών και νηπίων εργαζομένων και ανέργων μητέρων που είναι κάτοικοι ή Δημότες σας, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών του Δήμου σας, να ετύγχαναν, εάν όχι ευνοϊκότερης ως έδει τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης στη μοριοδότησή τους σε σύγκριση ,με τις άλλες κατηγορίες οι οποίες μοριοδοτούνται με περισσότερα μόρια (διαζευγμένοι, μονογονεϊκή οικογένεια, δίδυμα ή τρίδυμα , γονέας φοιτητής ή στρατιώτης)

         Και τούτο, γιατί στην παραπάνω Ανακοίνωσή σας και ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτής, που αναφέρεται στις κοινωνικές παραμέτρους και στη μοριοδότηση, αναφέρεται ότι ο «αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια (για κάθε παιδί) πέντε (5) μόρια», ενώ άλλες κατηγορίες μοριοδοτούνται, και καλώς μοριοδοτούνται, με πολύ μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

         Η ίδια ανισότητα σε βάρος των παιδιών των πολυτέκνων οικογενειών παρατηρείται, εάν λάβει κανείς υπ’ όψη του και τα προβλεπόμενα στην Ανακοίνωση εισοδηματικά κριτήρια, γιατί δεν λαμβάνεται υπ’ όψη η αναλογικότητα του κατά κεφαλήν προσμετρώμενου εισοδήματος.

4.      Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή, όπως αναφέρθηκε, τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών τυγχάνουν Συνταγματικής, Νομικής και Δικαστηριακής προστασίας, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες, σας παρακαλεί, Κύριε Δήμαρχε και Κυρία Πρόεδρε, όπως καταστήσετε την Ανακοίνωσή σας σύννομη, προκειμένου να εγγράφονται τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου σας, κατά προτεραιότητα, χωρίς κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, παρά μόνο με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται η πολυτεκνική τους ιδιότητα (πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως συνοδευόμενο απαραιτήτως από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας), όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Νόμου 4316/2014 και σε καμία περίπτωση τα παιδιά τωνπολυτέκνων οικογενειών να μην υπολείπονται, με βάση το κριτήριο της αναλογικότητος, της μοριοδότησης των άλλων κατηγοριών.

         Άλλωστε κατά την Αριστοτέλειο Φιλοσοφία: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων»

Για την ΑΣΠΕ,

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας                   Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Δήμητρα - Ινές Αγγελή         Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα