Αρ. Πρωτ. 417

Αθήνα, 6/6/2019

Αξιότιμο

Κύριο Βασίλειο Ματθαιόπουλο                                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Μουρούζη 4, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

ΣΧΕΤ. Η υπ’ αριθμ. 27310 οικ. Φ. 211.5/6-5-2019 Προκήρυξή σας

            Κύριε Αρχηγέ.

1.         Είναι γνωστό πως η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης και εξυφαίνεται μία αθέατη γενοκτονία κάτι που επιβεβαιώνεται και από πρόσφατο Δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

            Το έτος 2018 οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων κατά 33.812 (γεννήσεις 87.074 - θάνατοι 120.886), ενώ το τρέχον έτος, ήτοι από 1/1/2019 έως 16/4/2019, που είναι η τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 16.462 (γεννήσεις 23.748 – θάνατοι 40.210).

Οι πολύτεκνες οικογένειες, είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στο δημογραφικό κατήφορο, που οδηγεί γοργά και σταθερά το γένος μας σε αφανισμό.

2α.      Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την εν γένει προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ρητά:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

Ακόμα, υποχρεώνει την Πολιτεία να ασκεί δημογραφική πολιτική, αφού στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου αναφέρεται:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

β.         Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. με σειρά αποφάσεών του έχει αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

γ.         Με βάση το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2-12-2016:

«Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, Φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (Α’ 270). ».

δ.         Ο Νόμος 4316/2014, στην παρ. 9 του άρθρου 67 ορίζει ρητά:

«9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής Απόφασης κ.λπ. καταργείται.»

3.         Με τα παραπάνω δεδομένα, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 208.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες, διαμαρτύρεται έντονα για τα όσα διαλαμβάνει η παραπάνω προκήρυξή σας, αναφορικά με τους Πολυτέκνους (γονείς και παιδιά) και ειδικότερα:

α) Στη σελίδα 3 της προκηρύξεως, που αναφέρεται στα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούνται να καταθέσουν οι υποψήφιοι, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται:

«Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος»

            Επί του προκειμένου έχει εφαρμογή η παραπάνω αναφερθείσα διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014, που ορίζει ρητά, πως η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται από την κατάθεση τόσο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, όσο και του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο εκδίδει η ΑΣΠΕ.

            Σε καμία απολύτως περίπτωση η πολυτεκνική ιδιότητα δεν αποδεικνύεται μόνο με την κατάθεση του ενός πιστοποιητικού.

            Και όμως, στην προκήρυξή σας αναβιώσατε την καταργηθείσα από το έτος 1930 διάταξη, που παρέπεμπε και στο Ταμείο Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων.

β)        Στη σελίδα 6 της Προκηρύξεώς σας, που αναφέρεται στη μοριοδότηση των υποψηφίων, αναγράφεται:         

«δ. Είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας, που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο, που είναι γονέας τριών τέκνων, είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο, που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο, που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας»

            Επί του προκειμένου, εσείς Κύριε Αρχηγέ, αποστασιοποιηθήκατε, ουχί σκοπίμως θέλουμε να πιστεύουμε, απ’ όλες τις παραπάνω διατάξεις (Συνταγματικές – Νομικές – Δικαστηριακές), αφού τους πολυτέκνους και τα παιδιά τους, τους εξομοιώνεται απολύτως με άλλες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να λαμβάνετε καμία απολύτως μέριμνα γι’ αυτούς, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι.

4.         Κατόπιν των παραπάνω, σας παρακαλούμε Κύριε Αρχηγέ, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε ένα αποκατασταθεί η αδικία που έγινε σε βάρος των πολυτέκνων και των παιδιών τους, καθιστώντας την προκήρυξή σας σύννομη με την αύξηση των μορίων για τους πολυτέκνους και τα παιδιά τους.

Για την ΑΣΠΕ

  Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας           Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Δήμητρα-Ινές Αγγελή   Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα