Αρ. Πρωτ. 265
Αθήνα, 17/4/2019
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αξιότιμη
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου                                                        
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Κινητικότητα Δημοσίων υπαλλήλων

            Κυρία Υπουργέ.

1.         Όπως γνωρίζετε η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης και εξυφαίνεται μία αθέατη γενοκτονία κάτι που επιβεβαιώνεται και από πρόσφατο Δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

            Το έτος 2018 οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων κατά 33.820 (γεννήσεις 87.074 - θάνατοι 120.886), ενώ κατά την τελευταία τριετία οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 95.654 (γεννήσεις 268.525 - θάνατοι 364.179).

            Το τρέχον έτος ήτοι από 1/1/2019 έως 4/3/2019, που είναι η τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 11.041 (γεννήσεις 14.387 – θάνατοι 25.428).

Οι πολύτεκνες οικογένειες, είναι οι μόνες που αντιστέκονται στο δημογραφικό κατήφορο, που οδηγεί γοργά και σταθερά το γένος μας σε αφανισμό.

Οι πολύτεκνοι αποτελούν την κατηγορία εκείνη του πληθυσμού που ασκεί τις πλέον ευεργετικές επιδράσεις σε όλες της εκφάνσεις της εθνικής και κοινωνικής μας ζωής.

Συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων, στην διατήρηση της αμυντικής ισχύος της χώρας μας, στη μείωση της ανεργίας, στον πολλαπλασιασμό της κατανάλωσης αγαθών, στην αποτροπή του αφανισμού του γένους μας και τελικά στη διατήρηση της βιολογικής ακμής του Έθνους.

2.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την εν γένει προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ρητά:

  • «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»
  • Ακόμα, υποχρεώνει την Πολιτεία να ασκεί δημογραφική πολιτική, αφού στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου αναφέρεται:

        «5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

  • Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. με σειρά αποφάσεών του έχει αποφανθεί πως:

       «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

3.         Με τα παραπάνω δεδομένα, σας γνωρίζουμε, Κυρία Υπουργέ, ότι στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016, που αναφέρεται στη διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη «η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων» των υποψηφίων, χωρίς να γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου.

            Δηλαδή, ο υποψήφιος πολύτεκνος, όσα παιδιά και εάν αυτός έχει, (4, 6, 8,10 κ.λπ.) αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς ο άγαμος ή ο άτεκνος.

           Επειδή, Κυρία Υπουργέ, η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας συνιστά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή, κατά το Σύνταγμα, κατοχυρώνει στην πολύτεκνη οικογένεια δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και επειδή κατά το Σύνταγμα (παρ. 5 άρθρο 21) η πολιτεία υποχρεούται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, σας παρακαλούμε όπως, στα κριτήρια κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, να λαμβάνεται υπόψη η πολυτεκνική ιδιότητα των υποψηφίων και αυτοί να μοριοδοτούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής

      Βασίλειος Θεοτοκάτος           Δήμητρα-Ινές Αγγελή            Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα