ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 1273

                              Αθήνα, 7/11/2016

 

Αξιότιμο

Κύριο Γεώργιο ΠΑΤΟΥΛΗ                                  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Πρόεδρο

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Η στήριξη των πολυτέκνων οικογενειών από τους ΟΤΑ αποτελεί δημογραφικό κίνητρο και είναι υποχρέωση του κράτους

 

            Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ.

 

            Αναφορικά με το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1 α.      Γνωρίζετε ασφαλώς, καλύτερα παντός άλλου, πως η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, όπως μαρτυρούν τα επίσημα στοιχεία για το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας.

β.         Την τελευταία πενταετία οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 89.584 όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΕΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

1

2011

106.428

111.099

2

2012

100.371

116.668

3

2013

94.134

111.794

4

2014

92.149

113.740

5

2015

91.847

121.212

 

ΣΥΝΟΛΑ

484.929

574.513

           

Από 1/1/2016 έως 7/11/2016, οι θάνατοι ανήλθαν σε 99.633, ενώ οι γεννήσεις είναι μόλις 79.259, δηλαδή οι θάνατοι υπερέχουν κατά 20.374!!!

            Στην πραγματικότητα το έθνος μας οδεύει ολοταχώς στον αφανισμό.

2.         Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας γι’ αυτό η πολιτεία αναγνωρίζουσα τη συμβολή τους στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

α.                    «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β.         Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

. γ.      Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με  σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως: 

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

δ.         Στο άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως η παρ. 3 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) που αναφέρεται στις επιχορηγήσεις και βοηθήματα, ορίζεται:

 

Άρθρο 202 Επιχορηγήσεις και βοηθήματα

1.         Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους και Κοινότητες προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Είναι επίσης δυνατή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχορήγηση συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης, κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσεως του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο ή Κοινότητα και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

2.         Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

3.         1. Η παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

            «3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολυτέκνους, τους τριτέκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους  […]

             

ε.         Τέλος, στην παρ. 3 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των άλλων αναφέρεται:            

3. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας» […]

 

στ.       Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 6/11/2016, με αντιπροσωπεία της ηγεσίας της ΑΣΠΕ, μεταξύ των άλλων δήλωσε:

«Η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας συνιστά - κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος - υποχρέωση του Κράτους και η υποχρέωση αυτή, πάντα κατά το Σύνταγμα, κατοχυρώνει, αντιστοίχως, στην  πολύτεκνη οικογένεια δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

Είναι πρωτίστως η οικογένεια – και ιδίως η πολύτεκνη οικογένεια – η οποία έχει αποτρέψει ως τώρα τη ρήξη του κοινωνικού ιστού μέσα στη βαθιά και παρατεταμένη οικονομικοκοινωνική κρίση που πλήττει τον τόπο μας και το λαό μας. Αυτές οι δύο επισημάνσεις αρκούν αφενός για να καθορίσουν το μέτρο ευθύνης όλων μας απέναντι στην πολύτεκνη οικογένεια, και αφετέρου για να δώσουν τη δέουσα απάντηση σε όσους υποτιμούν την ανάγκη στήριξης του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, κυρίως υπό τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες»

 

3.         Με τα παραπάνω δεδομένα, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 208.000, σάς παρακαλεί, Κύριε Πρόεδρε, να συμπεριληφθεί διάταξη στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα με την οποία να δίνεται η δυνατότητα στους Δημάρχους να χορηγούν στις μητέρες, που είναι δημότες τους και αποκτούν το τέταρτο παιδί ή πάνω από το τέταρτο, κάποιο συμβολικό χρηματικό ποσό, ως δημογραφικό κίνητρο και για ενθάρρυνση των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν πολλά παιδιά για την άμβλυνση της παρατηρουμένης και συνεχώς επιδεινουμένης υπογεννητικότητας στη χώρα μας.

 

4.         Η διάταξη που πρέπει να ζητήσει η ΚΕΔΕ για να προωθηθεί προς ψήφιση να έχει ως κατωτέρω:

«Στο τέλος του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει, προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό 4, που έχει ως εξής»

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται, ως δημογραφικό κίνητρο, στις μητέρες, που είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου και αποκτούν το τέταρτο (4ο ) και κάθε επί πλέον τέκνο και τους έχει αναγνωρισθεί η πολυτεκνική ιδιότητά τους, εφάπαξ χρηματικά ποσά μετά τη γέννηση των τέκνων τους, αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Επίσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ενισχύονται οικονομικώς Σύλλογοι Πολυτέκνων που έχουν μέλη τους δημότες του Δήμου, για πολιτιστικές εκδηλώσεις (βραβεύσεις αριστούχων) κ.ά. Τα χορηγούμενα εφάπαξ χρηματικά ποσά δύνανται να προέρχονται εξ οιασδήποτε πηγής εσόδων συμπεριλαμβανομένων και των ανταποδοτικών που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ». 

  

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

   Ο Πρόεδρος α.α.                     Ο Γεν. Γραμματέας                Ο Διευθυντής 

Νικόλαος Φωτόπουλος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

                                                                     Αντιπρόεδρος ΑΣΠΕ 

 

Πρόσφατα άρθρα