ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Αρ. Πρωτ.316                                                                                                      Αθήνα, 1/9/2014

Προς

τους  Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές                                                                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Του Γ΄ θερινού Τμήματος της Βουλής

Ενταύθα     

 

ΘΕΜΑ: α. Μετεγγραφές- Μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων(γονέων και τέκνων) σε Σχολές ή  Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης                                                                                    

               β. Θέματα Αναπληρωτών Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών

 

             Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.       

         Ενόψει  του σχεδίου νόμου  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» (που συζητείται και ψηφίζεται την προσεχή Τετάρτη από την ολομέλεια του Γ` Θερ τμήματος), σας θέτουμε υπόψη τα παρακάτω για τα οποία επιβάλλεται να ληφθεί άμεσα απόφαση και να γίνει προσθήκη άρθρων στο σ/ν, δεδομένου ότι ο πολυτεκνικός κόσμος της χώρας βρίσκεται σε απόγνωση: 

Α. Μετεγγραφές  - Μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

1.         Να αρθούν οι αδικίες των τριών τελευταίων ακαδημαϊκών  ετών (2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013), που τα παιδιά των πολυτέκνων φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις, τη στιγμή κατά την οποία οι γονείς των παιδιών αυτών αδυνατούν παντελώς να ανταπεξέλθουν στην οικονομική αυτή επιβάρυνση, ενώ άλλα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών απλώς έχουν εγγραφεί στις Σχολές ή Τμήματα αυτών και δεν μπορούν να φοιτήσουν, λόγω οικονομικής αδυναμίας των γονέων τους.

         Και αυτό συνέβη, γιατί δεν δόθηκε το δικαίωμα της αναδρομικότητας στο νόμο, τη στιγμή που σε άλλες κοινωνικές ομάδες (αθλητές, Δημόσιους υπαλλήλους, αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) δόθηκε τέτοιο δικαίωμα αναδρομικά μέχρι και σε βάθος πενταετίας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς ποσοστά!.

          Η ρύθμιση αυτή  που ζητάμε για αναδρομική ισχύ του νόμου, αφορά συνολικά μόλις 723 παιδιά πολυτέκνων οικογενειών και για τα τρία ακαδημαϊκά  έτη που αναφέρονται ανωτέρω και τα στοιχεία τους τα γνωρίζει το υπουργείο Παιδείας.  Έχουμε περιπτώσεις ακόμη και με 7, 9 και  11 αδέλφια και με υψηλές βαθμολογίες  που  δεν πήραν Μετεγγραφή,  γιατί το εισόδημά τους ήταν λίγα ευρώ μόλις περισσότερα από άλλων,  που μπορεί να είχαν αυτές και ένα μόλις παιδί… και όμως πήραν..

           Για αυτό Κύριε/α Βουλευτά, θα πρέπει με τροπολογία στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρο 53 του ν.4264/2014 (που αναφέρεται στην μεταφορά θέσης των φοιτητών), να προστεθεί η φράση:

                                …«πλην της κατηγορίας των πολυτέκνων, που  

                                αρχίζει η εφαρμογή από το Σχολικό έτος 2009 - 2010

                                και εντεύθεν και είχαν ζητήσει τη Μεταφορά της

                                θέσης τους,  βάσει του ισχύοντος τότε  άρθρου 34 του  

                                 ν. 4186/2013»,

έτσι ώστε η εν λόγω παράγραφος να τροποποιηθεί, ως κατωτέρω:   

«6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Πανελλαδικού επιπέδου του Σχολικού έτους 2013−2014 και εντεύθεν,  πλην της κατηγορίας των πολυτέκνων, που αρχίζει η εφαρμογή από το Σχολικό έτος 2009 - 2010 και εντεύθεν και είχαν ζητήσει την Μεταφορά της θέσης τους, βάσει του ισχύοντος τότε  άρθρου 34 του ν. 4186/2013».

 

Προς τούτο στο κατατεθέν σ/ν  να  προστεθεί ξεχωριστό άρθρο.

Άρθρο…

       Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρο 53 του ν.4264/2014, προστίθεται η φράση:… «πλην της κατηγορίας των πολυτέκνων, που αρχίζει η εφαρμογή από το Σχολικό έτος 2009 - 2010 και εντεύθεν και είχαν ζητήσει τη Μεταφορά της θέσης τους,  βάσει του ισχύοντος τότε  άρθρου 34 του ν. 4186/2013»

 

2.         Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Ν.4264/2014, που αναφέρεται στη μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων και λοιπών κατηγοριών στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται:

«2.Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Υποδοχής»  

  Η παραπάνω διάταξη δεν ορίζει μέχρι πότε θα πρέπει να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Υποδοχής για την ολοκλήρωση των μετεγγραφών.

Επιβάλλεται επί του προκειμένου η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Υποδοχής να έχει πάρει απόφαση για το θέμα αυτό το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου τ. έτους και σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία αυτή χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Υποδοχής να θεωρείται ότι η μετεγγραφή των πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) έγινε αυτοδικαίως.

Προς τούτο στο κατατεθέν σ/ν  να  προστεθεί ξεχωριστό άρθρο. 

Άρθρο…

Στο τέλος  της παραγράφου  2 του άρθρου 53 του Ν.4264/2014, προστίθεται η φράση:  «Η απόφαση αυτή δέον να έχει ληφθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τ. έτους, άλλως οι μετεγγραφές των πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) θεωρούνται ότι έγιναν αυτοδικαίως»

 

Β. Θέματα Αναπληρωτών Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών 

1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

    Στις προσλήψεις αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (και μέχρι τη διενέργεια του 1ου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ), οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί προτάσσονται των οικείων πινάκων… Το πρόβλημα είναι όμως, ότι οι νέοι πολύτεκνοι από το έτος 2009 στερούνται προϋπηρεσίας και έτσι δεν προσλαμβάνονται.

      Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να διορθωθεί η αδικία αυτή και να προτάσσονται ανεξαρτήτως υπάρξεως προϋπηρεσίας ή όχι (σε αυτό έχει συνηγορήσει και η ΟΛΜΕ με έγγραφό της προς το Υπουργείο - 30/9/2010).  Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2009, οι πολύτεκνοι προτάσσονταν και στους οικείους Πίνακες Αναπληρωτών ανεξαρτήτως υπάρξεως προϋπηρεσίας ή όχι και αμέσως προσλαμβανόντουσαν ως Αναπληρωτές, αν δεν προλάβαιναν τις ημερομηνίες διορισμών.

       Ως γνωστόν επίσης στον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα, βάσει των Νόμων 2527/97 και 3260/2004, ένα ποσοστό 20% των προκηρυσσομένων θέσεων καλύπτεται από πολύτεκνους. Στους εκπαιδευτικούς δεν εφαρμόζονταν οι νόμοι αυτοί, καθότι υπήρχαν οι ειδικότεροι νόμοι 3027/2002 και 3255/2004, μετά όμως την κατάργησή τους θα πρέπει και το Υπουργείο Παιδείας ή να εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις ή να επαναφέρει τις καταργηθείσες διατάξεις.

       Για τους ανωτέρω λόγους για να μπορέσουν οι αδιόριστοι συνάδελφοι πολύτεκνοι  τη νέα χρονιά, να εργασθούν τουλάχιστον ως αναπληρωτές στα σχολεία μας, που λόγω της οικονομικής κρίσης, οι οικογένειες των διαβιώνουν κάτω από το φάσμα της ανεργίας και της εξαθλίωσης και μέχρι της  οριστικής επίλυσης του θέματος διορισμού των, θα πρέπει στο  κατατεθέν  σ/ν:  «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», να προστεθεί νέο ξεχωριστό  άρθρο,  για την πρόσληψη των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.

Άρθρο...

Προσθήκη στο ν.3194/2003 για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων πολύτεκνων εκπαιδευτικών

 Στο τέλος του άρθρου 1 του ν.3194/2003 για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών  προστίθεται  παράγραφος: 

«10. Η πρόταξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, της ανωτέρω παρ.8 εφαρμόζεται ανεξάρτητα ύπαρξης  προϋπηρεσίας στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.»

 

2.  ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Παρακαλούμε όπως δημιουργηθούν  στις μεγάλες πόλεις, Ειδικά Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, για τους αδιόριστους Πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που θα εισάγονται κατά προτεραιότητα σ’ αυτά ή τουλάχιστον ένα ποσοστό τουλάχιστον 20% των εισαγομένων σπουδαστών να δίνεται στους πολύτεκνους και τέκνα αυτών. Για αυτό θα πρέπει στο  κατατεθέν σ/ν:  «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις»,  να προστεθεί  νέο ξεχωριστό άρθρο,  

Άρθρο..

Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για την απόκτηση Παιδαγωγικής κατάρτισης πολύτεκνων εκπαιδευτικών

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002, για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για την απόκτηση Παιδαγωγικής κατάρτισης  προστίθεται  εδάφιο:

«ε. Στα ανωτέρω ετήσια  προγράμματα  παιδαγωγικής κατάρτισης εισάγονται κατά  προτεραιότητα πολύτεκνοι και  ακολουθούν τέκνα αυτών μέχρι ποσοστού 20% των εισαγομένων σπουδαστών.»

 

3.         ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

           Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή των ν. 3027/2002 και 3255/2004, καθώς και τα μέτρα στήριξης για τους τρίτεκνους με το ν.3454/2006 όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ήταν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση για την άμβλυνση του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας. Οι νόμοι αυτοί όχι μόνο κτυπούσαν την ανεργία, αλλά αποτελούσαν και ισχυρό δημογραφικό κίνητρο για την απόκτηση 4ου τέκνου και μάλιστα χωρίς κανένα ουσιαστικό κόστος για το δημόσιο.

            Δυστυχώς η κ. Διαμαντοπούλου, κατάργησε αυτές τις διατάξεις και εμφανίζει εκτός των άλλων και την Ελληνική Πολιτεία ως εντελώς αναξιόπιστη, αφού όσοι πίστεψαν στον ισχύοντα νόμο και απέκτησαν 4ο τέκνο, είδαν το δικαίωμά τους να καταργείται, όταν μάλιστα το είχαν θεμελιώσει. Επί του προκειμένου: 

 

α.         Στις 4/2/2010 η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου δήλωνε στη Βουλή:

[…] θα δούμε και τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, θα ακούσουμε τις απόψεις τους, γιατί πρόθεσή μας δεν είναι να μην σεβαστούμε και τα δικά τους δικαιώματα, που άπτονται όχι μόνο των αναγκών της εκπαίδευσης αλλά άπτονται των αναγκών του κράτους και της πολιτείας να στηρίξει την πολύτεκνη οικογένεια, η οποία είναι ένα από τα σημαντικότερα –όχι το μόνο- βάθρα στα οποία πρέπει να στηριχθούν για να λύσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα…, κανένας αιφνιδιασμός δεν πρόκειται να γίνει..., έχουμε κάθε λόγο και εμείς στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και συνολικά η Κυβέρνηση να στηρίξουμε την οικογένεια και να στηρίξουμε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας […]. 

β.         Στις 22/7/2010 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Β. Κουλαϊδής διαβεβαίωνε την ΑΣΠΕ, στη συνάντηση που είχανε:

«δεν πρέπει να ανησυχούν οι πολύτεκνοι, καθότι ο Πίνακας των πολυτέκνων εκπαιδευτικών θα εξαντληθεί φέτος και του χρόνου, αφού θα απορροφηθούν οι μισοί φέτος και οι υπόλοιποι του χρόνου …».

            Αποτέλεσμα, καμία συνάντηση, καμία διαβούλευση και το χειρότερο από τους 650 συναδέλφους που είχαν κάνει τότε αίτηση, διορίστηκαν 108 το 2010, 31 μόλις το 2011 και το 2012 άλλοι 30 πολύτεκνοι!  Αλλά και αυτοί οι ελάχιστοι που διορίστηκαν, διορίστηκαν μακριά από τα σπίτια τους σε διάφορες περιοχές της χώρας… και έτσι είχαμε περιπτώσεις όπου η σύζυγος διορίστηκε στην Ξάνθη και ο σύζυγος στη Σπάρτη, τα δε παιδιά της πολύτεκνης  οικογένειας να αναγκάζονται να μένουν… στην Αθήνα με τη Γιαγιά!

Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε να επανέλθουν σε ισχύ, οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3255/2004, για το διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, καθότι είναι ο μοναδικός νόμος των μεταπολεμικών χρόνων που απέδωσε και είχε άμεσα αποτελέσματα στο δημογραφικό ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. Μέχρι όμως να υλοποιηθεί η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει άμεσα – φέτος να δρομολογηθεί η απορρόφηση  όλων των νέων πολύτεκνων εκπαιδευτικών, που πίστεψαν στις όποιες εξαγγελίες της Πολιτείας και έλαβαν αποφάσεις ζωής με βάση τους ισχύοντες νόμους.  Να σημειωθεί, ότι προεκλογικά μας είχε κατ` επανάληψη  υποσχεθεί η Ν.Δ για επαναφορά του νόμου καθώς και ο πρόεδρος  της ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλης που είχε στηρίξει το αίτημα μας,  ως βουλευτής του Συνασπισμού  από το 2010.

            Η τυχόν επίκληση της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να αποτελέσει  άλλοθι για το μη διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, όταν το Υπουργείο Παιδείας, εάν το θέλει, μπορεί να εξοικονομήσει αμέσως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, εκδίδοντας την Υπουργική απόφαση, που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985,  περί επιστροφής των διδακτικών βιβλίων από τους μαθητές στο τέλος της Σχολικής χρονιάς και της χρησιμοποιήσεώς τους από τους μαθητές της επομένης χρονιάς, όπως γίνεται στη Γερμανία, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία  για έξι σχολικά χρόνια, ενώ όποιος δεν τα επιστρέφει τα πληρώνει. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομούσε για πέντε συνεχή χρόνια από 30.000.000 ευρώ, οπότε θα μπορούσε να διορίζει τους πολυτέκνους και άλλους τουλάχιστον 800 εκπαιδευτικούς. 

Με την βεβαιότητα Κύριε/α Βουλευτά ότι θα παρέμβετε για την υιοθέτηση των δίκαιων αυτών αιτημάτων των πολυτέκνων στο χώρο της Παιδείας,

Διατελούμε με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ    

       Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                                   Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 ========

Παλαιότερη:  Νέο έγγραφο ΑΣΠΕ προς Υπ.Παιδείας κ Βουλευτές για Μετεγγραφές και πολύτεκνους Εκπαιδευτικούς..

Πρόσφατα άρθρα