ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Αρ. Πρωτ. 417              Αθήνα, 23/12/2013
 
Αξιότιμο
Κύριο Ιωάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα
Ενταύθα 
 
 
Κύριε Υπουργέ.

1.         Με το άρθρο 29 παρ. 3 εδ. β του Α.Ν. 1846/1951, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 Ν. Δ. 4104/1960 ορίζεται ότι:

«Αι κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου συντάξεις προσαυξάνονται κατά 20% διά το πρώτον τέκνον, 15% διά το δεύτερον τέκνον τέκνον και 10% διά το τρίτον τέκνον, εφ΄ όσον είναι άγαμα και δεν ασκούν επάγγελμα τι ή δεν λαμβάνει δι΄ αυτά προσαύξησιν ο έτερος των συζύγων, εάν είναι συνταξιούχος ή δεν λαμβάνουν τα ίδια σύνταξιν εξ ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ».

  Όπως αποδεικνύεται από την παραπάνω διάταξη δεν προβλέπεται προσαύξηση για το τέταρτο και για κάθε επί πλέον τέκνο, που αφορά μόνον ελαχίστους συνταξιούχους πολυτέκνους, αφού είναι απίθανο να συνταξιοδοτείται κάποιος και να έχει τέσσερα άγαμα και άνεργα.

Σημειωτέον ότι η εν λόγω προσαύξηση έχει προβλεφθεί, για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993, με τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 20841992, να χορηγείται και για τα πέραν των τριών τέκνα.

            Εν όψει των ανωτέρω είναι απολύτως αναγκαίο και δίκαιο, όπως το άρθρο 29 παρ. 3 εδ. β του Α.Ν. 1846/1951, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου Ν. Δ. 4104/1960, να τροποποιηθεί - αντικατασταθεί ως ακολούθως:

«Αι κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου συντάξεις προσαυξάνονται κατά 20% διά το πρώτον τέκνον, 15% διά το δεύτερον τέκνον και 10% διά το τρίτον τέκνον και έκαστον των επομένων τέκνων, εφ΄ όσον είναι άγαμα και δεν ασκούν επάγγελμα τι ή δεν λαμβάνει δι΄ αυτά προσαύξησιν ο έτερος των συζύγων, εάν είναι συνταξιούχος ή δεν λαμβάνουν τα ίδια σύνταξιν εξ ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τας τυχόν εκκρεμείς δίκας».

            Ακόμη μπορείτε αντί της παραπάνω τροποποιήσεως να δοθεί η αληθής ερμηνεία στην παραπάνω διάταξη με την ψήφιση διατάξεως, που θα έχει ως ακολούθως:

« Η αληθής έννοια του άρθρου 29 παρ. 3 εδ. β’  του Α.Ν. 18461951, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 Ν. Δ. 4104/1960 είναι ότι η προβλεπομένη προσαύξηση της σύνταξης κατά 10οο για το τρίτο παιδί χορηγείται και για τα επόμενα, πέραν του τρίτου παιδιά, λόγω της ταυτότητος του  νομικού και πραγματικού λόγου. Η παραπάνω ερμηνεία καλύπτει και τις τυχόν εκκρεμείς δίκες».

           

2.         Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής  Απόφασής σας,  για την έκδοση των νέων πολυτεκνικών ταυτοτήτων μας, που ουδέν οικονομικό κόστος έχει για την Πολιτεία.

 

Με την βεβαιότητα ότι θ΄ αποκαταστήσετε την παραπάνω αδικία, η οποία αφορά ελαχίστους πολύτεκνους, ευχόμενοι καλά Χριστούγεννα,

 
                                                διατελούμε με εκτίμηση
                                                            Για την ΑΣΠΕ
 
        Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας                 
 
 
 
Βασίλειος Θεοτοκάτος                                       Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

Πρόσφατα άρθρα