Αρ. Πρωτ.1374

Αθήνα,13/11/2019

    Αξιότιμους

1. Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα

    Υπουργό Οικονομικών

    Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα

2. Κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο

    Υφυπουργό Οικονομικών

    Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84 Αθήνα

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  •     - Γραφείο Πρωθυπουργού
  •     - Γραφείο Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως

            Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

            Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

            Ἡ ανάγνωση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» με το οποίο θεσπίζονται αλλαγές στο Φορολογικό σύστημα που συμβάλλουν στη στήριξη των οικογενειών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

            Περιέχει όμως και σημαντικές ελλείψεις που χρήζουν άμεσης βελτίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και την ανάγκη στήριξης όλων των οικογενειών, ιδίως δε των πολυτέκνων, όπως μας έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα:

I. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Η αδικία έναντι των πολυτέκνων συνεχίζεται και στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αφού δεν καταργείται ο φόρος πολυτελείας και συνεχίζουν να επιβαρύνονται με υπέρμετρα τέλη τα αυτοκίνητα των πολυτέκνων.

Σωστά το κράτος βοηθά τον πολύτεκνο να μετακινεί με ασφάλεια την οικογένειά του όταν τον απαλλάσσει από το φόρο ταξινόμησης κατά την αγορά νέου πολυθέσιου αυτοκινήτου, αλλά αμέσως μετά του επιβάλλει και το φόρο πολυτελείας, αφού τα περισσότερα πολυτεκνικά αυτοκίνητα είναι αναγκαστικά μεγάλα οχήματα με κυβισμό άνω των 1920 κ.εκ. Επιπλέον δεν λαμβάνεται υπόψη ότι το κόστος απόκτησης αυτοκινήτων από τους πολυτέκνους ικανού να καλύψει τις αυξημένες οικογενειακές τους ανάγκες (των 6 ή και περισσοτέρων ατόμων) είναι σε πολλές περιπτώσεις απαγορευτικό, ιδιαίτερα με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, καθότι ανέρχεται σε ποσά άνω των ευρώ 25.000 κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι σε σημαντικό βαθμό οι πολύτεκνοι αναγκάζονται να καταφύγουν στη διατήρηση ή στην απόκτηση παλαιοτέρων ανάλογων οχημάτων, τα οποία όμως, με δεδομένο κυβισμό άνω των 1920 κ.εκ. επιβαρύνονται με υπέρμετρα τέλη κυκλοφορίας (πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000 ευρώ 615, πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα 2001 - 2005 ευρώ 630, πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 2006 έως 31/10/2010 ευρώ 690).

Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι αναγκαία η άμεση κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τους πολυτέκνους, καθώς και η κατάργηση ή τουλάχιστον η σημαντική μείωση των ετησίων τελών κυκλοφορίας, διότι το αυτοκίνητό τους δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη ασφαλούς μετακινήσεως όλης της οικογένειας μαζί.

Ἡ προτεινόμενη διαδικασία πρέπει να είναι η εξής: Με την προσκόμιση του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας που εκδίδει η ΑΣΠΕ για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας, ο πολύτεκνος θα μπορεί να προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. και να ζητά την επιστροφή του ποσού του φόρου πολυτελείας καθώς και την έκπτωση από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται άμεσα.

Πέραν της σοβαρής οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται ο φόρος πολυτελείας για τους πολυτέκνους, υπάρχει και η δευτερογενής σοβαρή επίπτωση από τη συνεχιζόμενη μη εξαίρεσή τους. Συγκεκριμένα, όσοι πολύτεκνοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, επειδή έχουν ένα μεγάλο αυτοκίνητο, εξαιρούνται από κοινωνικά / προνοιακά ωφελήματα (π.χ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), Κοινωνικό Μέρισμα, κ.λπ.), επειδή εμπίπτουν στις διατάξεις περί φόρου πολυτελείας!

Επομένως, όχι μόνο επιβαρύνονται υπέρμετρα, αλλά επιπροσθέτως, δεν δικαιούνται στήριξης από το Κράτος εξ αυτού του λόγου.

Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να προστεθεί διάταξη ως εξής:

«Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται από τον φόρο πολυτελείας των οχημάτων που διαθέτουν και υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς μειωμένων τελών κυκλοφορίας. Ἡ διαδικασία απαλλαγής ἡ επιστροφής του φόρου και των τελών κυκλοφορίας, θα καθορισθεί με Υπουργική Απόφαση, αμέσως μετά την έκδοση του παρόντος Νόμου».

ΙΙ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (άρθρο 17)

Το άρθρο 17 αναφέρεται στην «Τροποποίηση άρθρου 43 Α σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%».

Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα, άρθρο 21, παρ. 2, την ειδική φροντίδα του Κράτους δικαιούνται τα ΑμεΑ, καθώς και οι πολύτεκνοι, είναι προφανές, ότι για λόγους ορθής εφαρμογής της Συνταγματικής επιταγής, θα πρέπει να υπαχθούν και οι πολύτεκνοι στην απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης.

Πέραν αυτού, οι πολύτεκνοι συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μέσω των καταναλωτικών τους δαπανών για τα τέσσερα ή και περισσότερα παιδιά που ανατρέφουν. Δεν είναι δίκαιο να καλούνται επιπροσθέτως να καταβάλλουν επιπλέον και την εισφορά αλληλεγγύης.

ΙΙΙ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Λόγω των πολύ αυξημένων δαπανών των πολυτέκνων οικογενειών και, μέσω του ΦΠΑ, συνεισφοράς τους στα κρατικά έσοδα, οι πολύτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

ΙV.ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (άρθρο 32)

Στο άρθρο 32 «Τροποποίηση των περιπτ.1, 9, 4, 7, 9 και 15 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης», προβλέπεται ότι:

« Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’167), κατά μία (1) εκατοστιαία μονάδα για ένα (1) τέκνο, κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες για δύο (2) τέκνα και κατά τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες για τρία (3) τέκνα και άνω.»

Η κοινωνική δικαιοσύνη όπως εκφράζεται από τη βασική αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει να μην σταματά η ρύθμιση το 3ο παιδί, αλλά να επεκτείνεται και πέραν αυτού, καθώς υπάρχουν, ευτυχώς, ακόμη οικογένειες στην Ελλάδα που έχουν περισσότερα από τρία προστατευόμενα τέκνα.

Επομένως, η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

« Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄167), κατά μία (1) εκατοστιαία μονάδα για κάθε τέκνο»

V. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προτείνεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των οικογενειών, να θεσπισθεί ότι το τυχόν πλεονάζον αφορολόγητο του ενός συζύγου, που προέρχεται από μειώσεις λόγω εξαρτώμενων τέκνων, γιατί ασκεί τη γονική μέριμνα, δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο για μείωση της φορολογικής του υποχρέωσης.

Το σκεπτικό εδράζεται στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος για την προστασία του γάμου και της οικογένειας, είναι δε απολύτως λογικό.

VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (άρθρο 6)

Οι νέες φορολογικές κλίμακες με βάση τις οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2020 (Τροποποίηση άρθρου 16 ΚΦΕ σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος 1) έπρεπε να θεσπίζουν ως αφορολόγητο όριο εισοδήματος το όριο της φτώχειας όπως το καθορίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Τα όρια της φτώχειας όπως ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ αναφέρονται στο Παράρτημα που προσαρτάται.

Με τον τρόπο αυτό, το Κράτος θα εισέπραττε περισσότερα έσοδα και θα εφάρμοζε μια δίκαιη κατανομή βαρών σε όλους τους πολίτες, ασκώντας έμπρακτη προστασία στις οικογένειες με παιδιά, και λαμβάνοντας ένα σοβαρό δημογραφικό κίνητρο ανάσχεσης της δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας.

VII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΚΦΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 9)

Με τον ισχύοντα νόμο «Η μείωση του φόρου ανέρχεται ….. και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.», ενώ τώρα η μείωση καθορίζεται «…. σε χίλια τρακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα. …». Θα πρέπει το ποσό για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα να αυξηθεί σε 2.500 ευρώ τουλάχιστον.

Το δε δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 2 της αντικαθιστάμενης διάταξης που αναφέρει «Οι προβλέψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω» να τροποποιηθεί «… με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και άνω», ώστε το μέτρο να ισχύει για όλες τις πολύτεκνες οικογένειες.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στη Συνομοσπονδία μας, λίγες μέρες πριν τις εκλογές είχε πει ότι «στην Κυβέρνησή μας Θα βρείτε ευήκοα ώτα και συνεργάτες».

Επικαλούμενοι λοιπόν την δέσμευση του Πρωθυπουργού, παρακαλούμε όπως προβείτε στην βελτίωση του φορολογικού νομοσχεδίου σύμφωνα με τα ανωτέρω προς αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της νομιμότητας και της αναλογικότητας.

Να είστε βέβαιοι, ότι η Ελληνική κοινωνία και οι πολύτεκνες οικογένειες θα τιμήσουν τις αποφάσεις σας με τις οποίες η Κυβέρνηση θα κάνει πράξη τις προθέσεις και τις εξαγγελίες της.

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                         Δήμητρα-Ινές Αγγελή

Πρόσφατα άρθρα