Στρατιωτική Θητεία Τέκνων Πολυτέκνων

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302/13.12.2005), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67/3.5.2019), οι στρατεύσιμοι οπλίτες υπηρετούν:

α. Εξάμηνη διάρκεια: Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα(4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.

β. Εννεάμηνη διάρκεια: Όλοι οι αδελφοί από τρία (3) ζώντα αδέλφια.

Πρόσφατα άρθρα