Και νέα επιστολή στην Υπουργό Απασχόλησης για το ασφαλιστικό με παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου

Αρ. πρωτ. 179                                                                    

Αθήνα, 13/3/2008

 

Αξιότιμη      

Κυρία Φάνη Πάλλη – Πετραλιά   

Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,      

    Ενόψει του συζητουμένου σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος θεωρεί ότι και μέσω του Ασφαλιστικού νομοσχεδίου είναι απαραίτητο να προωθηθούν τα παρακάτω μέτρα δημογραφικής πολιτικής για την ανατροπή του δημογραφικού εφιάλτη της χώρας μας και να στηριχθούν οι πολύτεκνοι γονείς.  

– Ι –

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 

    Α. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

   1ον Πολύτεκνες μητέρες, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας μπορούν να συνταξιοδοτούνται λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη (35/35).

    2ον Του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούται ο πολύτεκνος πατέρας υπό τον όρο ότι η μητέρα δεν θα δικαιούται να κάνει χρήση.

    3ον Σε περίπτωση που ο ένας σύζυγος έκανε χρήση της ανωτέρω διατάξεως, ο έτερος δικαιούται πλήρους συντάξεως μετά από 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.   

     Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    1ον Οι πολύτεκνες μητέρες με ασφάλιση ΙΚΑ  δικαιούνται πλήρους συντάξεως γήρατος, εφόσον έχουν 7.500 ένσημα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

    2ον Οι πολύτεκνες μητέρες, που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, δικαιούνται πλήρους συντάξεως γήρατος, εφόσον έχουν 5.500 ένσημα με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

    3ον Του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούται ο πολύτεκνος πατέρας υπό τον όρο ότι η μητέρα δεν δικαιούται να κάνει χρήση.

    4ον Σε περίπτωση που ο ένας σύζυγος έκανε χρήση της ανωτέρω διατάξεως, ο έτερος δικαιούται πλήρους συντάξεως μετά από 9000 ένσημα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.   

– ΙΙ –

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 

    Α. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    1ον Οι μητέρες που είναι πολύτεκνες, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, δικαιούνται συντάξεως μετά από 15-ετή πραγματική υπηρεσία.

    2ον Του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούται και ο πολύτεκνος πατέρας υπό τον όρο ότι η μητέρα δεν δικαιούται να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού.

    3ον Σε περίπτωση που ο ένας σύζυγος έκανε χρήση της ανωτέρω διατάξεως, ο έτερος      δικαιούται να συνταξιοδοτείται  μετά από 25-ετή υπηρεσία.

    4ον Για τον υπολογισμό του ύψους των συντάξεων στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν ως έχουν οι διατάξεις του Ν. 3029/2002 (Άρθρο 1). 

    Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    1ον Οι πολύτεκνες μητέρες με ασφάλιση ΙΚΑ δικαιούνται συντάξεως εφόσον έχουν 4.500 ένσημα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

    2ον Του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούται και ο πολύτεκνος πατέρας υπό τον όρο ότι η μητέρα δεν δικαιούται να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού.

        3ον Σε περίπτωση που ο ένας σύζυγος έκανε χρήση της ανωτέρω διατάξεως, ο έτερος      δικαιούται συντάξεως  μετά από 7500 ένσημα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

4ον Για τον υπολογισμό του ύψους των συντάξεων στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν ως έχουν οι διατάξεις του Ν. 3029/2002 (Άρθρο 2 – Ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1993, Άρθρο 3 – Ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993).

    5ον Στο Άρθρο 3 του Ν. 3029/2002 και στο τέλος της παραγράφου 6 να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: «Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους πολυτέκνους που έχουν ασφαλιστεί πριν την 1.1.1993». 

    Γ. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

    Στα ανωτέρω όρια για τις πολύτεκνες γυναίκες αλλά και για τους πολύτεκνους άνδρες, ανεξάρτητα από το πότε ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά, συνυπολογίζονται τα ακόλουθα πλασματικά έτη τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα:

      -- συνυπολογίζεται ένα (1) έτος ως πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για το 2ο τέκνο τους ή 300 ένσημα,

      --  συνυπολογίζονται τρία (3) έτη ως πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για το 3ο τέκνο τους ή 900 ένσημα  δηλαδή συνολικά τέσσερα έτη (4) ή 1200 ένσημα.

    --  συνυπολογίζονται τέσσερα (4) έτη  ή 1200 ένσημα ως πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για το 4ο και για κάθε ένα επόμενο τέκνο τους ξεχωριστά. Δηλαδή, για τέσσερα τέκνα, συνολικός πλασματικός χρόνος οκτώ (8) έτη ή 2400 ένσημα. Για πέντε (5) τέκνα, συνολικός χρόνος δώδεκα (12)  έτη ή 3600 ένσημα,  κ.λπ. 

    Στην περίπτωση του συνυπολογισμού των ανωτέρω πλασματικών ετών, ο υπολογισμός της σύνταξης για τους δημοσίους υπαλλήλους να γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν. 3029/2002, και για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 3 του Ν. 3029/2002.  

– ΙΙΙ –

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

    1ον Οι  ανωτέρω προϋποθέσεις του Δημοσίου (όρια, έτη κ.λπ.)  εφαρμόζονται και για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες (ΟΑΕΕ), τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., καθώς και για τους ασφαλισμένους στα άλλα ταμεία κύριας ασφάλισης όπως ταμεία ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΗΣΑΠ, Τύπου, ΤΣΕΜΔΕ, ΤΣΑΥ, Νομικών κ.α.

    2ον Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος εντάσσεται στις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, να αθροίζεται δηλαδή ο συντάξιμος χρόνος που έχουν διανύσει σε όλα τα ταμεία που έχουν ασφαλισθεί.

    3ον Οι ανωτέρω προϋποθέσεις που αφορούν την κύρια ασφάλιση ισχύουν και στην επικουρική ασφάλιση καθώς και στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δικαιούται συντάξεως από περισσότερα του ενός ταμεία. 

-IV-

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

    Οι πολύτεκνοι που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και παραμένουν στην εργασία τους, για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι της συνταξιοδότησής τους δε θα καταβάλουν εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση. 

– V –

ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

    A. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η εργαζόμενη μητέρα δικαιούται να λαμβάνει, πέραν των μέχρι σήμερα προβλεπομένων αδειών:

1ον με τη γέννηση του 2ου τέκνου άδεια μέχρι δύο (2) ετών (ενιαία ή τμηματικά) με το ½ των αποδοχών της και ο χρόνος αυτός να συνυπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος,

2ον με τη γέννηση του 3ου τέκνου άδεια μέχρι τεσσάρων (4) ετών (ενιαία ή τμηματικά) με το ½ των αποδοχών της και ο χρόνος αυτός να συνυπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος,

3ον με τη γέννηση του 4ου ή 5ου κ.λπ. τέκνου άδεια μέχρι έξι (6) ετών (ενιαία ή τμηματικά) για κάθε ένα παιδί ξεχωριστά, με το ½ των αποδοχών της και ο χρόνος αυτός να συνυπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

    B. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα μητέρες, πρόσθετη άδεια:

        --  έξι (6) μηνών για τη μητέρα που αποκτά το πρώτο (1ο) παιδί,

        --  εννέα (9) μηνών για τη μητέρα που αποκτά το δεύτερο (2ο) παιδί,

        --  δώδεκα (12) μηνών για τη μητέρα που αποκτά το τρίτο (3ο) παιδί,

        --  δεκαπέντε (15) μηνών για τη μητέρα που αποκτά το τέταρτο (4ο) παιδί,

     -- δεκαοκτώ (18) μηνών για τη μητέρα που αποκτά το πέμπτο (5ο) παιδί και για κάθε ένα  επιπλέον επίσης δεκαπέντε (18) μηνών.

    Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται ως συντάξιμος, η δε μητέρα λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ το ½ των τακτικών της αποδοχών, για δε τις ασφαλιστικές εισφορές:

        --  απαλλάσσεται η μητέρα κατά το μέρος που της αναλογεί και

        --  ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το μέρος που αναλογεί στον εργοδότη.   

– VΙ –

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

    Μητέρες που έχουν έστω και ένα ανήλικο τέκνο και έχουν παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία δικαιούνται να επανέλθουν εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

– VΙΙ –

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

    Όπως γνωρίζετε, στο ασφαλιστικό μας σύστημα δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τις πολύτεκνες μητέρες ή και πατέρες στον ιδιωτικό τομέα, με μοναδική εξαίρεση το Ν. 3029/2002 (Νόμος Ρέππα), άρθρο 3, παράγραφος 6, που προβλέπει προσαύξηση συντάξεων για όσο διάστημα τα παιδιά είναι ανήλικα ή κάτω των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν για τους ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993, καθώς και το άρθρο 4, παράγραφος 7, που προβλέπει τη χορήγηση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για όσες έχουν αποκτήσει παιδί μετά το 2003.

    Επίσης, υπάρχουν κάποιες διατάξεις στο Νόμο 2084/1992 για τις ασφαλισμένες μετά την 1.1.1993 τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Η γενική ρύθμιση που ίσχυε μέχρι σήμερα αφορά τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ των μητέρων με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο στην ηλικία των 50 ετών και με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 55 ετών. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται 6.000 ένσημα. Όμως, οι πολύτεκνες μητέρες με ασφάλιση στο ΙΚΑ  δικαιούνται μειωμένης σύνταξης γήρατος, εφόσον έχουν 5.500 ένσημα και όριο ηλικίας τα 50 και πλήρη σύνταξη στα 55.

 

    ΑΡΘΡΟ 144 

    Στις πολύτεκνες μητέρες θα πρέπει να χορηγηθεί πλήρης σύνταξη γήρατος στο 50ο έτος της ηλικίας τους με τη συμπλήρωση 20ετιας, ήτοι  με 6.000 ένσημα. Διαφορετικά και στη χειρότερη περίπτωση να παραμείνει ως έχει η ήδη ισχύουσα νομοθεσία τουλάχιστον για τις πολύτεκνες μητέρες που έχουν ασφαλιστεί πριν την 1.1.93.

    Οι διατάξεις αυτές μπορούν να διαμορφωθούν ως ακολούθως, στο άρθρο 144 αμέσως μετά την τελευταία του παράγραφο, την παράγραφο 7:

    ΠΡΟΤΑΣΗ

    «Η ασφαλισμένη πολύτεκνη μητέρα με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο πριν την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας της δικαιούται πλήρους σύνταξης γήρατος(35/35)  με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας της  και 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης. Το ανωτέρω δικαίωμα, αν δεν ασκηθεί από την ασφαλισμένη πολύτεκνη μητέρα, μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πολύτεκνο πατέρα. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η υποβολή εκ μέρους της μητέρας σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο για την συνταξιοδότησή της οργανισμό».

    Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 144, παράγραφος 6, του σχεδίου Νόμου, για τις ασφαλισμένες τρίτεκνες μητέρες των κύριων φορέων ασφάλισης των άρθρων 1 και 3 [ήτοι του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ – ΗΣΑΠ), του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ – ΕΤΕ) και του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ – ΤΕ), των κλάδων σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.Ε), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ – ΟΤΕ) και του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ – ΕΤΒΑ), καθώς και του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού – ΔΕΗ (ΟΑΠ–ΔΕΗ)], αναφέρεται ότι:

    «6. H παράγραφος 9 του άρθρου 10 του ν.1902/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν.1976/1991 (Α΄ 184), τροποποιείται ως εξής:

    8. Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι 31.12.1992, των Φορέων και κλάδων  που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του νόμου αυτού, οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες ασφαλισμένοι ομοίως, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου ανεξαρτήτως ηλικίας. Προκειμένου για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θεμελιώνονται από 1.1.2013 απαιτείται και η συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας». 

    Επομένως, για λόγους ισότητας και πολύ περισσότερο επειδή πρόκειται για πολύτεκνες, δηλαδή για μητέρες με τέσσερα παιδιά και άνω, η ανωτέρω πρόταση πρέπει να γίνει αποδεκτή.

 

    ΠΡΟΣΟΧΗ

    Στο άρθρο 144, η παράγραφος 7β) αναφέρεται σε όσους τρίτεκνους και πολύτεκνους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.1993 και πρέπει να απαλειφθεί γιατί τους θίγει ευθέως. Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται:

    «β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2084/1992 προστίθεται διάταξη ως εξής: Από 1.1.2013 το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού μειώνεται κατά δύο (2) έτη για κάθε παιδί και μέχρι του 55ου έτους». 

    Στην παρ. 7. του άρθρου 24 του ν. 2084/1992, που αφορά τις μητέρες με τρία τέκνα και άνω αναφέρεται: 

    «Για τη μητέρα η οποία έχει τρία τουλάχιστον παιδιά και χρόνο ασφάλισης 20 ετών η 6.000 ημερών τουλάχιστον, το όριο ηλικίας, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού, μειώνεται ανά τρία έτη για κάθε παιδί και μέχρι του 50ου έτους.»  

    Η παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2084/19992 αναφέρει ότι το όριο ηλικίας είναι τα 65 έτη με χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών και αφορά όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.1993 και οι οποίοι θα πάρουν βεβαίως μειωμένη σύνταξη. 

    Επομένως, με τη διάταξη αυτή μια μητέρα με πέντε παιδιά μπορούσε να βγει στη σύνταξη στα 50 της, ενώ τώρα θα μπορεί να βγει στα 55 της. Όμως, τώρα στην ηλικία των 55 ετών θα βγαίνει στη σύνταξη και κάθε μητέρα όχι μόνο με πέντε, αλλά και με περισσότερα των πέντε παιδιών!

 

    ΑΡΘΡΟ 141

    Επίσης, η ευεργετική διάταξη του Άρθρου 141, παράγραφος 1, του κατατεθέντος νομοσχεδίου (τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 4, παράγραφος 7 του Νόμου Ρέππα για τον πλασματικό χρόνο ασφάλισης) θα πρέπει κατ εξαίρεση να  ισχύσει για όλες τις πολύτεκνες μητέρες ανεξαρτήτως του έτους γέννησης των παιδιών τους, ήτοι του έτους 2000. Στο πλαίσιο αυτό για να υπάρξει ουσιαστικό κίνητρο μείωσης της υπογεννητικότητας, καθώς και για λόγους ισότητας σύμφωνα με το Σύνταγμα, κρίνεται σκόπιμο στο Άρθρο 141, παράγραφος 1, στο τέλος του πρώτου εδαφίου να προστεθεί :

 

    ΠΡΟΤΑΣΗ:

    «Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης πέντε ετών ή 1.500 ημερών ισχύει και για όλες τις ασφαλισμένες πολύτεκνες μητέρες ανεξάρτητα από το έτος γέννησης κάθε παιδιού».

 

    ΑΡΘΡΟ 145

Επίσης, πρέπει να υπάρξει προσαύξηση συντάξεων για όσο διάστημα τα παιδιά είναι ανήλικα ή κάτω των 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν και για όλους τους πολύτεκνους και όχι μόνο για όλους τους ασφαλισμένους μετά την 1.1.93. Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος του άρθρου 145,  να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: 

    ΠΡΟΤΑΣΗ:

    Στο Άρθρο 3 του Ν. 3029/2002 και στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους πολυτέκνους που έχουν ασφαλιστεί πριν την 1.1.1993».  Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης - πρόωρης σύνταξης, για να μην μειωθούν οι συντάξεις κατά 6,5% ετησίως, όπως προβλέπει το κατατεθέν νομοσχέδιο για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 145 η ακόλουθη τέταρτη παράγραφος: 

    ΠΡΟΤΑΣΗ:

   «Ειδικά για τον υπολογισμό του ύψους των συντάξεων των πολύτεκνων μητέρων ισχύουν ως έχουν οι διατάξεις του Ν. 3029/2002 (Άρθρο 2 Ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1993, Άρθρο 3 – Ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993).»           

    Είναι βέβαιο ότι τα ανωτέρω μέτρα θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανατροπή του δημογραφικού κατήφορου, ο οποίος είναι καταλυτικός παράγοντας στο ασφαλιστικό πρόβλημα.     

  Θεωρούμε δεδομένο ότι οι προτάσεις μας θα υιοθετηθούν και θα τύχουν της ένθερμης υποστηρίξεώς σας ώστε να περιληφθούν τελικά στο σχέδιο Νόμου.  

διατελούμε με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                         Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Πρόσφατα άρθρα